Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill kr) 2024 2023 2023
      Vurdert til virkelig verdi over resultatet      
             
17 -25 -88 Verdiendring på renteinstrumenter  -94 -33 17
             
      Verdiendring på derivater/sikring      
2 9 6 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater *) 6 9 2
5 -24 11 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 11 -24 5
-118 -57 96 Øvrige derivater 96 57 -118
             
      Inntekter fra egenkapitalinstrumenter      
- - - Inntekter fra eierinteresser 194 125 297
693 - 109 Utbytte fra eierinteresser - - -
32 5 1 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 1 2 -5
18 4 6 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 3 2 26
421 11 11 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 41 -18 469
1.069 -77 153 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 258 5 692
             
      Vurdert til amortisert kost      
-2 -1 0 Verdiendring på renteinstrumenter  0 -1 -2
-2 -1 0 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost 0 -1 -2
             
108 24 22 Netto inntekter fra valutahandel 22 24 108
1.175 54 175 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 281 28 799
             
      *) Virkelig verdi sikring      
896 185 -185 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -185 185 896
-894 -176 191 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 191 -176 -894
2 9 6 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 6 9 2
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN