Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
- - - Utsatt skattefordel 6 5 6
167 114 161 Varige driftsmidler 268 227 276
251 275 331 Bruksrett eiendom 481 410 390
136 143 159 Opptjente, ikke mottatte inntekter 215 192 153
66 1.780 278 Fordringer verdipapirer 278 1.780 66
221 240 221 Pensjonsmidler 221 240 221
479 694 531 Andre eiendeler 826 953 737
1.320 3.246 1.682 Sum øvrige eiendeler 2.295 3.808 1.848
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN