Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. mars 2024 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN. Fra 31. desember 2023 er dette kravet 1,7 prosent og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent. I tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. mars 2024 er gjennomsnittlige risikovekter over 20 prosent.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. mars 2024 er den reelle satsen for konsern 4,43 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2024 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

Morbank   Konsern
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
25.150 20.021 23.378 Sum balanseført egenkapital 27.004 24.092 28.597
-1.800 -1.617 -1.761 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.862 -1.659 -1.903
-812 -467 -808 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.700 -951 -1.625
-2.591 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -2.591
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -691 -1.031 -666
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 683 834 679
- -552 -869 Periodens resultat -1.084 -778 -
- 147 73 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (27 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 285 372 -
-53 -78 -56 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -76 -95 -72
-412 -258 -348 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -488 -363 -546
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -4 -4 -4
-350 -281 -350 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -268 -460 -278
19.131 16.915 19.258 Sum ren kjernekapital 21.799 19.959 21.589
1.800 1.650 1.800 Fondsobligasjon 2.322 2.073 2.252
-48 -46 -48 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -48 -46 -48
20.883 18.519 21.010 Sum kjernekapital 24.073 21.985 23.793
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
2.150 2.000 2.650 Ansvarlig kapital 3.390 2.522 2.822
-216 -209 -214 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -214 -209 -216
1.934 1.791 2.436 Sum tilleggskapital 3.177 2.313 2.606
22.817 20.309 23.447 Netto ansvarlig kapital 27.250 24.298 26.399
Eksporter til Excel

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.256 1.234 1.343 Spesialiserte foretak 1.615 1.469 1.538
904 920 871 Foretak 897 947 931
1.569 1.368 1.583 Massemarked eiendom 3.015 2.587 2.907
124 108 127 Massemarked øvrig 131 111 126
1.485 1.253 1.533 Egenkapitalposisjoner IRB - - -
5.338 4.884 5.457 Sum kredittrisiko IRB 5.658 5.113 5.502
             
3 3 5 Stater og sentralbanker 5 3 5
95 109 99 Obligasjoner med fortrinnsrett 163 156 153
373 383 364 Institusjoner 276 285 280
110 217 109 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 146 242 146
248 174 290 Foretak 557 421 506
4 7 9 Massemarked 708 679 703
37 36 44 Engasjementer med pant i fast eiendom 116 111 126
63 90 63 Egenkapitalposisjoner 478 501 465
112 102 133 Øvrige eiendeler 206 180 178
1.046 1.121 1.116 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.654 2.578 2.561
             
22 42 30 Gjeldsrisiko 31 43 22
- - - Egenkapitalrisiko 11 10 7
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 0 4 2
545 458 545 Operasjonell risiko 923 852 924
38 40 32 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 141 149 153
6.988 6.544 7.180 Minimumskrav ansvarlig kapital 9.418 8.749 9.171
87.354 81.801 89.750 Beregningsgrunnlag (RWA) 117.721 109.366 114.633
3.931 3.681 4.039 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 5.297 4.921 5.159
             
      Bufferkrav       
2.184 2.045 2.244 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.943 2.734 2.866
3.896 3.640 4.003 Systemrisikobuffer, 4,43 prosent på konsern 5.218 4.867 5.081
2.184 2.045 2.244 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent  2.943 2.734 2.866
8.264 7.730 8.490 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 11.104 10.335 10.813
6.937 5.504 6.729 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.397 4.702 5.618
             
      Kapitaldekning      
21,9 % 20,7 % 21,5 % Ren kjernekapitaldekning 18,5 % 18,2 % 18,8 %
23,9 % 22,6 % 23,4 % Kjernekapitaldekning 20,4 % 20,1 % 20,8 %
26,1 % 24,8 % 26,1 % Kapitaldekning 23,1 % 22,2 % 23,0 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
221.334 216.517 224.379 Balanseposter 329.436 311.331 323.929
7.559 6.724 7.777 Poster utenom balansen 9.211 8.046 8.984
-513 -382 -452 Øvrige justeringer -612 -504 -666
228.380 222.858 231.704 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 338.035 318.873 332.247
20.883 18.519 21.010 Kjernekapital 24.073 21.985 23.793
9,1 % 8,3 % 9,1 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,9 % 7,2 %
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN