Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern Januar - Mars 2024  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings-liv Sunnmøre og Fjordane EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 460 341 149 2 130 1 - 224 1.306
Renter av anvendt kapital 101 58 37 - - - - -197 -
Sum renteinntekter 561 399 186 2 130 1 - 27 1.306
Netto provisjons- og andre inntekter 168 56 34 115 -22 216 - 5 572
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -0 1 2 -   - 194 85 281
Sum inntekter  729 456 222 117 108 217 194 117 2.159
Sum driftskostnader 143 49 50 97 39 182   222 782
Resultat før tap 586 406 172 20 69 35 194 -105 1.377
 Tap på utlån, garantier m.v.  11 18 -8 - 3 - - -0 24
Resultat før skatt  575 389 180 20 66 35 194 -105 1.353
Ek-avkastning *) 18,9 % 23,8 % 14,2 %           16,0 %
Eksporter til Excel

 

 

Konsern Januar- Mars 2023
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 433 406 1 123 1 - 70 1.035
Renter av anvendt kapital 91 68 - - - - -158 -
Sum renteinntekter 524 474 1 123 1 - -88 1.035
Netto provisjons- og andre inntekter 181 63 105 -27 201 - 17 541
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 4 - -7 - 131 -101 28
Sum inntekter  706 541 107 90 202 131 -172 1.604
Sum driftskostnader 325 127 89 30 158   -0 728
Resultat før tap 381 413 18 59 44 131 -172 875
 Tap på utlån, garantier m.v.  9 -86 - 7 - - -0 -71
Resultat før skatt  372 500 18 53 44 131 -172 946
Ek-avkastning *) 15,8 % 28,4 %           13,0%
Eksporter til Excel

 

 

Konsern Januar - Desember 2023
Resultatregnskap (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Sunnmøre og Fjordane EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.824 1.335 598 2 490 3 - 380 4.632
Renter av anvendt kapital 328 195 112 - - - - -634 -
Sum renteinntekter 2.151 1.530 709 2 490 3 - -254 4.632
Netto provisjons- og andre inntekter 652 234 110 432 -97 550 - 203 2.084
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 6 7 1 -82 - 379 488 799
Sum inntekter  2.804 1.770 826 435 311 553 379 437 7.515
Sum driftskostnader 1.078 407 315 395 115 453   256 3.017
Resultat før tap 1.726 1.363 512 40 196 100 379 181 4.498
 Tap på utlån, garantier m.v.  1 45 -118 - 86 - - -0 14
Resultat før skatt  1.725 1.318 629 40 111 100 379 181 4.484
Ek-avkastning *) 18,1 % 24,2 % 18,0 %           13,0 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.  

  Januar - Mars  
**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  2024 2023 2023
SpareBank 1 Gruppen 40 34 -34
SpareBank 1 Boligkreditt  33 33 98
SpareBank 1 Næringskreditt 4 2 10
BN Bank 84 62 257
SpareBank1 Markets 25 - 19
SpareBank 1 Kreditt -4 -4 -13
SpareBank 1 Betaling -12 -8 -37
SpareBank 1 Forvaltning 10 8 35
Andre selskaper 13 4 46
Sum avkastning på eierinteresser 194 131 379
SpareBank 1 Mobilitet Holding - -7 -82
Sum netto avkastning på eierinteresser 194 125 297
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN