Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og internasjonale standarder for finansiell rapportering IFRS®Accounting Standards som godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2023. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap, med unntak av presentasjon av kontantstrømmer som omtalt under. 

Oppstilling over kontantstrømmer

Med virkning fra 1. januar 2024 har SpareBank 1 SMN presentert kontantstrøm fra operasjonell drift etter den direkte metode i henhold til IAS 7. Prinsippendringen er frivillig og er gjennomført fordi den gir bedre informasjon til regnskapsbrukerne. Prinsippendringen er gjennomført med tilbakevirkende kraft og sammenligningstall er omarbeidet.  

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN