Note 8 - Brutto utlån

 

  31.3.24 31.3.23 31.12.23
Morbank (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 90.901 4.553 725 96.178 80.994 3.962 527 85.484 80.994 3.962 527 85.484
Overført til (fra) trinn 1  880 -868 -13 - 1.061 -1.048 -14 - 895 -868 -27 -
Overført til (fra) trinn 2 -875 889 -14 - -1.003 1.010 -7 - -1.538 1.557 -18 -
Overført til (fra) trinn 3  -5 -111 116 - -2 -95 97 - -38 -156 194 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.184 -45 -17 -1.246 -973 -33 -2 -1.007 -2.305 -95 -6 -2.406
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12.389 281 72 12.743 11.257 205 49 11.511 42.690 1.549 222 44.460
Utlån som har blitt fraregnet -12.729 -525 -93 -13.346 -11.250 -489 -59 -11.798 -29.797 -1.395 -149 -31.342
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -1 -1 -0 - -8 -8 0 0 -18 -18
Utgående balanse 89.377 4.175 775 94.327 80.085 3.514 583 84.181 90.901 4.553 725 96.178
Næringsliv                        
Inngående balanse 47.327 6.988 1.165 55.480 43.127 5.883 1.346 50.356 43.127 5.883 1.346 50.356
Overført til (fra) trinn 1  249 -245 -5 - 791 -787 -4 - 1.026 -1.021 -5 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.008 1.008 -0 - -625 700 -76 - -2.669 2.670 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -4 -31 35 - -11 -16 27 - -72 -44 116 -
Netto ny måling av tap  -131 -55 -3 -189 106 -66 2 42 -1.099 -485 -10 -1.594
Nye utstedte eller kjøpte utlån 6.193 1.257 188 7.638 4.732 30 47 4.810 17.922 816 351 19.089
Utlån som har blitt fraregnet -4.768 -1.370 -408 -6.546 -3.147 -162 -50 -3.360 -10.901 -828 -335 -12.064
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -3 -3 0 0 -5 -5 -7 -2 -298 -307
Utgående balanse 47.858 7.553 969 56.380 44.972 5.582 1.288 51.843 47.327 6.988 1.165 55.480
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 5.909 - - 5.909 4.707 - - 4.707 5.582 - - 5.582
Brutto utlån ved utgangen av perioden 143.145 11.727 1.744 156.617 129.764 9.096 1.872 140.731 143.809 11.541 1.890 157.240
Eksporter til Excel

 

 

  31.3.24 31.3.23 31.12.23
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 96.963 5.474 825 103.263 86.972 4.901 635 92.508 86.972 4.901 635 92.508
Overført til (fra) trinn 1  1.223 -1.209 -13 - 1.180 -1.167 -14 - 1.138 -1.108 -30 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.052 1.070 -18 - -1.219 1.229 -10 - -1.955 1.978 -23 -
Overført til (fra) trinn 3  -11 -145 156 - -5 -120 124 - -59 -219 277 -
Netto ny måling av tap  -1.159 -51 -19 -1.229 -902 -40 -3 -944 -2.272 -165 -20 -2.457
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13.231 301 73 13.605 12.195 229 50 12.474 45.658 1.781 231 47.670
Utlån som har blitt fraregnet -13.502 -600 -108 -14.210 -11.990 -581 -69 -12.640 -32.519 -1.694 -227 -34.440
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert - - -1 -1 -0 - -8 -8 -0 -0 -18 -18
Utgående balanse 95.694 4.839 895 101.428 86.232 4.451 705 91.389 96.963 5.474 825 103.263
Næringsliv                        
Inngående balanse 51.327 8.533 1.259 61.119 47.621 6.460 1.410 55.491 47.621 6.460 1.410 55.491
Overført til (fra) trinn 1  332 -323 -9 - 846 -834 -12 - 1.207 -1.199 -8 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.132 1.137 -5 - -684 760 -76 - -3.639 3.655 -17 -
Overført til (fra) trinn 3  -10 -54 64 - -16 -41 57 - -101 -80 180 -
Netto ny måling av tap  -97 -61 -4 -162 119 -68 1 52 -1.103 -692 -23 -1.818
Nye utstedte eller kjøpte utlån 6.668 1.367 188 8.223 5.242 41 50 5.333 19.159 1.339 368 20.866
Utlån som har blitt fraregnet -5.137 -1.530 -421 -7.088 -3.431 -211 -66 -3.708 -11.811 -949 -354 -13.114
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -3 -3 0 0 -4 -4 -7 -2 -297 -306
Utgående balanse 51.952 9.068 1.069 62.089 49.696 6.108 1.359 57.163 51.327 8.533 1.259 61.119
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 5.809 - - 5.809 4.629 - - 4.629 5.480 - - 5.480
Brutto utlån ved utgangen av perioden 153.455 13.907 1.964 169.326 140.557 10.559 2.065 153.181 153.770 14.007 2.085 169.862
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN