Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
2.460 2.747 3.129 Jordbruk og skogbruk 3.129 2.747 2.460
1.588 1.464 1.352 Fiske og fangst 1.352 1.464 1.588
1.157 774 1.076 Havbruk 1.076 774 1.157
2.671 2.880 2.392 Industri og bergverk 2.392 2.880 2.671
5.251 4.952 4.551 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.551 4.952 5.251
5.996 4.976 5.033 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.033 4.976 5.996
1.132 1.265 1.348 Sjøfart og offshore 1.348 1.265 1.132
5.867 5.810 6.196 Eiendomsdrift 6.111 5.738 5.787
13.413 13.225 12.334 Forretningsmessig tjenesteyting 12.334 13.225 13.413
11.164 9.912 11.895 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 11.428 9.417 10.698
19.437 23.301 20.866 Offentlig forvaltning 20.866 23.301 19.437
5.452 3.952 6.215 Øvrige sektorer 6.176 3.846 5.425
75.588 75.259 76.386 Sum næring  75.795 74.586 75.015
57.874 48.943 58.600 Lønnstakere 58.600 48.943 57.874
133.462 124.202 134.986 Sum innskudd 134.395 123.529 132.888
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN