Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill. kr) 2024 2023 2023
             
      Renteinntekter      
887 183 236 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 91 77 380
4.716 981 1.361 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.638 1.207 5.701
3.616 725 1.096 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.096 725 3.616
165 33 49 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 49 33 165
1.382 312 368 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 372 319 1.377
 -  -   Andre renteinntekter 6 6 24
10.767 2.234 3.111 Sum renteinntekter 3.253 2.367 11.262
             
      Rentekostnader      
559 126 168 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  168 126 559
3.780 696 1.166 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1.159 689 3.748
2.056 462 542 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 542 462 2.057
129 24 40 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 42 25 132
9 2 3 Andre rentekostnader 12 9 45
90 21 23 Avgift Sparebankenes sikringsfond  23 21 90
6.622 1.331 1.943 Rentekostnader og lignende kostnader  1.947 1.332 6.631
             
4.144 903 1.168 Netto renteinntekter 1.306 1.035 4.632
Eksporter til Excel

 


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN