Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
158 72 158 Utsatt skatt 216 127 216
813 527 757 Betalbar skatt 812 602 900
22 13 22 Formuesskatt 22 13 22
137 263 681 Tidsavgrensninger 1.001 573 439
533 619 619 Avsetninger 619 619 533
52 83 55 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 55 83 52
9 6 9 Pensjonsforpliktelser 9 6 9
260 285 338 Leieforpliktelse 491 421 403
9 109 4 Trasseringsgjeld 4 109 9
132 81 99 Leverandørgjeld 189 159 191
-15 972 288 Gjeld verdipapirer 288 972 -15
148 1.139 1.984 Annen gjeld 2.064 1.195 243
2.259 4.168 5.013 Sum annen gjeld 5.771 4.878 3.002
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN