Note 17 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2024        
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 7.260 - 7.260
- Obligasjoner og sertifikater 4.104 31.976 - 36.080
- Egenkapitalinstrumenter 385 110 660 1.156
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 101 5.808 5.909
Finansielle eiendeler virkelig verdi over totalresultatet        
- Utlån til kunder - - 90.820 90.820
Sum eiendeler 4.490 39.447 97.288 141.225
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 7.084 - 7.084
Sum forpliktelser - 7.084 - 7.084
Eksporter til Excel

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2023: 
 
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 0 7.073 - 7.073
- Obligasjoner og sertifikater 4.576 39.754 - 44.330
- Egenkapitalinstrumenter 158 120 548 826
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 78 4.628 4.706
Finansielle eiendeler virkelig verdi over totalresultatet        
- Utlån til kunder - - 80.843 80.843
Sum eiendeler 4.734 47.025 86.019 137.777
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 7.792 - 7.792
Sum forpliktelser - 7.792 - 7.792
Eksporter til Excel

 

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2023: 
 
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 6.659 - 6.659
- Obligasjoner og sertifikater 2.879 31.284 - 34.163
- Egenkapitalinstrumenter 363 152 622 1.137
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 102 5.480 5.582
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat        
- Utlån til kunder - - 92.263 92.263
Sum eiendeler 3.242 38.197 98.365 139.804
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 6.989 - 6.989
Sum forpliktelser - 6.989 - 6.989
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2024:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse  622 5.480 92.263 98.365
Tilgang 5 612 11.544 12.161
Fraregning -1 -257 -12.978 -13.236
Nedskrivning forventet tap på utlån - - -9 -9
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 34 -26 0 8
Utgående balanse 660 5.808 90.820 97.288
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2023:        
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.23 570 4.630 81.901 87.101
Tilgang 4 211 10.292 10.506
Fraregning -3 -209 -11.356 -11.568
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 1 1
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter -24 -4 5 -22
Utgående balanse 31.03.23 548 4.628 80.843 86.019
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2023    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.23 570 4.630 81.901 87.101
Tilgang 38 1.814 40.578 42.430
Fraregning -25 -977 -30.210 -31.212
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 2 2
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 38 14 -7 45
Utgående balanse 31.12.23 622 5.480 92.263 98.366
Eksporter til Excel

Metode for verdsettelse

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende:

Fastrenteutlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med 10 punkter.

Utlån til virkelig verdi over totalresultatet (nivå 3)
Boliglån med flytende rente klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultat blir verdsatt basert på pålydende saldo og forventet tap. Utlån uten vesentlig kredittrisikoforverring etter første gangs balanseføring har estimert virkelig verdi lik pålydende saldo. For utlån med en vesentlig økning i kredittrisiko etter innvilgelse eller objektive bevis for tap, beregnes forventet tap over instrumentenes levetid på linje med tapsnedskriving av utlån til amortisert kost. Estimert virkelig verdi settes lik saldo fratrukket beregnet forventet livstidstap. Dersom man dobler worst case scenarioets sannsynlighet i tapsmodellen, medfører det en reduksjon i virkelig verdi på 2 millioner kroner.    

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)              
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.                            

Aksjer (nivå 3)             
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 560 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SMN Invest. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger.

Finansielle derivater (nivå 2)              
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet.           

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 per 31. mars 24:    
(mill. kr) Balanseført verdi Effekt av mulige
alternative forutsetninger
Fastrentelån 5.808 -15
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultatet *  660  
Utlån til virkelig verdi over totalresultatet 90.820 -2
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative beregninger tilgjengelig
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN