Note 19 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis. 

  Januar - Mars  
(mill. kr) 2024 2023 2023
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1.011 711 3.489
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  675 455 2.331
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  144.166.778 129.357.116 138.106.331
Resultat per egenkapitalbevis 4,68 3,52 16,88
Eksporter til Excel

 

  Januar - Mars  
1) Korrigert resultat  2024 2023 2023
Konsernets resultat i perioden 1.084 778 3.688
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -25 -33 -74
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -48 -34 -125
Korrigert resultat i perioden 1.011 711 3.489
Eksporter til Excel

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
Eierandelskapital 2.883 2.597 2.884
Utjevningsfond 8.472 7.877 8.482
Overkursfond 2.422 895 2.422
Fond for urealiserte gevinster 71 45 71
Annen egenkapital 0 - 0
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 13.848 11.413 13.859
Grunnfondskapital 6.865 6.408 6.865
Fond for urealiserte gevinster 35 25 35
Annen egenkapital 0   0
B. Sum grunnfondskapital 6.901 6.433 6.900
Avsetning gaver - - 860
Avsatt utbytte - - 1.730
Egenkapital ekskl. hybridkapital  20.748 17.846 23.350
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 66,8 % 64,0 % 66,8 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 66,8 % 64,0 % 66,8 %
Eksporter til Excel
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN