Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
      1. halvår     1. halvår      
2018 2.kv.18 2.kv.19 2018 2019 (mill. kr) Note 2019 2018 2.kv.19 2.kv.18 2018
3.335 812 910 1.611 1.777 Renteinntekter effektiv rentes metode   1.968 1.766 1.007 891 3.660
401 99 121 187 236 Andre renteinntekter   234 185 120 98 398
1.640 404 457 795 878 Rentekostnader   889 802 463 408 1.655
2.097 506 574 1.002 1.136 Netto renteinntekter 10 1.313 1.149 664 581 2.403
1.102 274 276 551 537 Provisjonsinntekter   692 700 363 361 1.387
92 26 26 45 44 Provisjonskostnader   91 82 51 45 168
32 8 6 18 13 Andre driftsinntekter   556 530 294 291 958
1.042 256 256 523 507 Netto provisjons- og andre inntekter   1.157 1.149 606 607 2.177
516 493 477 495 812 Utbytte   13 6 11 4 8
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 786 181 231 102 416
152 130 8 169 96 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 264 293 95 195 334
668 623 485 664 908 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 1.063 480 336 300 757
3.807 1.385 1.315 2.190 2.550 Sum inntekter   3.533 2.778 1.607 1.488 5.337
577 150 152 305 314 Personalkostnader   885 817 438 413 1.584
685 176 181 327 352 Andre driftskostnader   520 490 263 248 1.040
1.262 326 333 632 666 Sum driftskostnader 11 1.404 1.306 701 661 2.624
2.546 1.059 982 1.557 1.884 Resultat før tap   2.129 1.471 907 827 2.713
229 67 45 112 104 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 126 127 59 78  263
2.316 992 937 1.445 1.779 Resultat før skatt  3 2.003 1.345 848 748 2.450
456 127 140 241 236 Skattekostnad   274 287 165 156 509
62 80 - 80 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 151 0 150 149
1.922 944 797 1.285 1.544 Periodens resultat   1.729 1.209 683 743 2.090
36 9 9 19 28 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   29 20 10 9 37
1.207 598 504 809 969 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.066 744 416 458 1.291
680 337 284 456 546 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   601 419 234 258 727
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   33 27 22 19 34
1.922 944 797 1.285 1.544 Periodens resultat   1.729 1.209 683 743 2.090
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 8,23 5,75 3,21 3,54 9,97

Totalresultat 

 

Morbank    Konsern
      1. halvår   1. halvår      
2018 2.kv.18 2.kv.19 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2.kv.19 2.kv.18 2018
1.922 944 797 1.285 1.544 Periodens resultat 1.729 1.209 683 743 2.090
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
18 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -3 - - 18
-6 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - 1 - - -6
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 2 1 1 3 1
12 - - - - Sum  2 -1 1 3 13
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- 7 - 7 - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - 7 - 7 -
-2 -4 -1 -2 -0 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -0 -2 -1 -4 -2
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -9 -11 14 -18 -38
- - - - -  Skatt  - -0 - 0 -
-2 3 -1 5 -0 Sum  -9 -6 14 -15 -40
11 3 -1 5 -0 Sum andre inntekter og kostnader  -8 -7 14 -12 -27
1.933 947 796 1.290 1.543 Totalresultat 1.721 1.202 697 731 2.063
36 9 9 19 28 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 29 20 10 9 37
1.213 600 504 813 969 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.061 739 425 451 1.274
684 338 284 458 546 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 598 417 240 254 718
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 33 26 22 18 34
1.933 947 796 1.290 1.543 Totalresultat 1.721 1.202 697 731 2.063

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN