Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr)  1.1.19 Endring  avsetning  for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 50 1 792
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 17 1 63
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 75 -12 - 63
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 55 2 918
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697  64  763
Annen gjeld - avsetninger 148  -10  139
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap 17  17

 

Morbank (mill. kr)  1.1.18 Endring  avsetning  for tap Endring som
skyldes
konstatering
31.3.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 11 -15 1.012
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 -3 -2 27
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 65 -0 -0 65
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 8 -17 1.104
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån  1.027 4  -17 1.014
Annen gjeld - avsetninger  68  1  - 70
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap  18  2  - 21

 

Morbank (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 125 -400 742
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 28 -15 45
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 163 -415 862
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.027 86 -415 697
Annen gjeld - avsetninger 68 80 - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18 -2 - 17

 

Konsern (mill. kr)  1.1.19 Endring  avsetning  for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 55 0 822
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 17 1 86
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 75 -12 - 63
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 60 1 971
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744  70  815
Annen gjeld - avsetninger 148  -10  139
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap 17  17

 

 

Konsern (mill. kr)  1.1.18 Endring  avsetning  for tap Endring som
skyldes
konstatering
31.3.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.039 10 -15 1.034
Utlån til amortisert kost Privatmarked 20 -3 -3 19
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 97 -0 -0 92
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.155 7 -18 1.145
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.068   6  -18 1.055
Annen gjeld - avsetninger 68  70
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap 18   2 21

 

Konsern (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.041 128 -402 766
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 34 -15 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.155 171 -417 909
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.068  93  -417 744
Annen gjeld - avsetninger 68  80  - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18  -2  - 17

 

Morbank
31.3.19

31.3.18   31.12.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn1 Trinn2 Trinn 3 Total    Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total 
Inngående balanse  102 257 503 862   96 256 762 1.114   96 256 762 1.114
Avsetning til tap                            
    Overført til (fra) Trinn 1  20 -19 -0 -   13 -13 -0 -   32 -32 -0 -
    Overført til (fra) Trinn 2 -3 3 -0 -   -3 5 -2 -   -6 6 -0 -
    Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 -   -0 -9 9 -   -0 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -19 38 56 75   -14 10 30 26   -34 45 158 168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 9 0 22   20 0 0 20   55 93 1 148
Utlån som har blitt fraregnet -11 -28 -2 -41   -5 -16 -17 -37   -40 -108 -4 -153
Konstaterte nedskrivninger   -  -  -  -   - - -17 -17       -415 -415
Utgående Balanse  102 257 560 918   107 232 766 1.104   102 257 503 862

 

 Konsern 31.3.19   31.3.18   31.12.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse  112 271 526 909   105 269 780 1.154   106 267 782 1.155
Avsetning til tap                            
   Overført til (fra) Trinn 1  20 -19 -0 -   4 -4 0 -   34 -33 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 2 -3 3 -0 -   -1 -3 4 -   -7 7 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 -   -6 2 3 -   -0 -4 4 -
Netto ny måling av tap  -19 38 61 80   -7 4 33 30   -37 47 167 177
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 9 0 22   14 0 0 14   59 96 3 158
Utlån som har blitt fraregnet -10 -28 -2 -40   -4 -14 -17 -35   -42 -111 -11 -163
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  -  -  -   - - -18 -18       -417 -417
Utgående balanse  113 270 588 971   104 255 784 1.143   112 271 526 909

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN