Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
12.362 11.530 12.327 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 12.658 11.816 12.686
869 1.331 866 Havbruk 1.176 1.697 1.180
3.438 2.809 3.148 Industri og bergverk 3.507 3.129 3.787
2.947 2.953 2.938 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.703 3.622 3.661
2.335 2.549 2.683 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.014 2.825 2.621
4.227 4.533 4.609 Sjøfart og offshore 4.609 4.533 4.227
15.107 14.307 14.840 Eiendomsdrift 14.915 14.366 15.168
2.531 2.537 2.410 Forretningsmessig tjenesteyting 2.060 2.203 2.162
4.145 3.597 4.158 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.977 4.370 4.961
44 229 3 Offentlig forvaltning 15 243 55
1.658 1.791 1.771 Øvrige sektorer 1.720 1.823 1.679
49.663 48.168 49.754 Sum næring  52.354 50.629 52.186
103.537 96.594 103.949 Lønnstakere 108.738 100.436 108.131
153.200 144.762 153.703 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 161.091 151.065 160.317
38.062 36.374 39.220 Herav Boligkreditt  39.220 36.374 38.062
1.782 1.518 1.771 Herav Næringskreditt 1.771 1.518 1.782
113.356 106.871 112.712 Brutto utlån til kunder 120.100 113.174 120.473
639 950 717 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 769 991 686
58 64 46 - Tapsavsetning utlån til FVOCI 46 64 58
112.659 105.856 111.949 Netto utlån til kunder 119.285 112.119 119.728

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN