Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. juni 21  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 547 554 -7 1 227 -0 - - 45 1.366
Renter av anvendt kapital 12 2 - - - - - - -14 -
Sum renteinntekter 559 556 -7 1 227 -0 -  -  31 1.366
Netto provisjons- og andre inntekter 442 119 500 234 -45 317 - - -29 1.538
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 2 7 58 10 - - 215 82 186 560
Sum inntekter  1.003 682 550 245 182 317 215 82 187 3.464
Sum driftskostnader 443 216 371 183 57 257     3 1.531
Resultat før tap 560 466 179 62 125 60 215 82 184 1.933
 Tap på utlån, garantier m.v.  -9 100 - - 6 - - - 1 98
Resultat før skatt  569 366 179 62 118 60 215 82 183 1.836
EK avkastning *) 13,0 % 10,4 %               14,5 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 132.992 46.956 - - 9.910 - - - -843 189.015
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -45.922 -1.259 - - 0 - - - 100 -47.081
Nedskrivning utlån -128 -1.366 - 0 -58 0 0 0 -3 -1.555
Andre eiendeler 123 16.357 3.737 415 99 622 1.921 1.595 35.180 60.047
Sum eiendeler 87.064 60.688 3.737 415 9.951 622 1.921 1.595 34.434 200.426
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 51.312 57.691 - 0 0 0 0 0 1.130 110.133
Annen gjeld og egenkapital 35.752 2.997 3.737 415 9.951 622 1.921 1.595 33.304 90.293
Sum egenkapital og gjeld 87.064 60.688 3.737 415 9.951 622 1.921 1.595 34.434 200.426

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent

for å være i tråd med bankens kapitalmål

 

 

Konsern 30. juni 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter   537 560 -3 -0 171 -0 - - 103 1.376
Renter av anvendt kapital 85 59 - - - - - - -144 -
Sum renteinntekter 622 619 -3 -0 171 -0 -  -  -41 1.376
Netto provisjons- og andre inntekter 371 113 234 188 -9 304 - - -48 1.153
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 14 86  - - - -7 50 407 549
Sum inntekter  992 747 317 188 162 304 -7 50 318 3.078
Sum driftskostnader 471 217 269 158 45 237     -11 1.405
Resultat før tap 521 530 48 30 117 67 -7 50 329 1.673
 Tap på utlån, garantier m.v.    42 410 - - 24 - - - 0 478
Resultat før skatt  478 119 48 30 93 67 -7 50 329 1.195
EK avkastning *) 11,4 % 4,1 %               10,3 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   124.165 42.366 - - 9.310 - - - -742 175.100
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -43.264 -1.308 - - - - - - 100 -44.473
Nedskrivning utlån   -146 -1.057 - - -59 - - - -4 -1.267
Andre eiendeler   199 8.518 2.267 327 18 580 1.950 1.441 45.823 61.124
Sum eiendeler 80.954 48.518 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 45.177 190.484
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   48.103 44.715 - - - - - - 1.470 94.289
Annen gjeld og egenkapital   32.850 3.803 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 43.707 96.195
Sum egenkapital og gjeld 80.954 48.518 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 45.177 190.484

 

   

Konsern 31. desember 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter   1.112 1.085 -13 2 371 1 - - 186 2.759
Renter av anvendt kapital 101 63 - - - - - - -165 -
Sum renteinntekter 1.213 1.149 -13 2 371 1 -  -  22 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 867 211 636 392 -22 533 - - -101 2.516
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 21 137   - - 194 120 481 951
Sum inntekter  2.078 1.381 759 394 349 533 194 120 401 6.225
Sum driftskostnader 929 422 590 342 86 423     68 2.904
Resultat før tap 1.149 959 169 52 263 110 194 120 333 3.321
 Tap på utlån, garantier m.v.    56 846 - - 49 - - - 1 951
Resultat før skatt 1.093 113 169 52 214 110,4 194 120 333 2.370
EK avkastning *) 13,4 % 2,1 %               10,0 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   129.149 44.845 - - 9.549 - - - -742 182.801
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt   -46.899 -1.354 - - - - - - 100 -48.153
Nedskrivning utlån   -148 -1.298 - - -67 - - - -4 -1.517
Andre eiendeler   156 10.471 3.265 357 116 592 2.151 1.514 36.160 54.781
Sum eiendeler 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   47.478 49.420 - - - - - - 631 97.529
Annen gjeld og egenkapital   34.780 3.244 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 34.883 90.383
Sum egenkapital og gjeld 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912

  *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året. 

 

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  30.6.21 30.6.20 31.12.20
Utbytte    21 10 39
Gevinst/(tap) på aksjer 125 -6 -4
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -123 174 103
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 137 -97 32
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -9 -3 1
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 12 -11 -11
Gevinst/(tap) på valuta 31 68 82
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 28 21 28
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 199 145 230
SpareBank 1 Gruppen 215 -7 194
Gevinst Fremtind Forsikring   340 340
SpareBank 1 Boligkreditt  7 10 18
SpareBank 1 Næringskreditt 7 9 18
BN Bank 82 50 120
SpareBank 1 Kreditt 1 2 2
SpareBank 1 Betaling -4 -2 -2
Andre selskaper 31 -9 -10
Sum avkastning på eierinteresser 340 217 681
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  560 549 950
       
Virkelig verdi sikring       
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -354 492 467
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  344 -495 -465
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -9 -3 1

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN