Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Sparebank1 SMN-konsernet har innskuddspensjonsordning. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2020. 

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader. 

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21.oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen gikk over på innskuddsbasert pensjon fra 1.januar 2017, og  har mottat  fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Fripoliser forvaltes av pensjonskassen som fra 1.1.2017 er fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltagere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

Det er ikke foretatt ny beregning av konsernets pensjonsforpliktelser per 30. juni 2021.   

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning, datterselskap av SpareBank 1 Markets, er presentert som holdt for salg fra 2. kvartal 2021 ettersom det er avtalt solgt til SpareBank 1 Forvaltning. Transaksjonen gjennomføres i 3. kvartal 2021. Historikk er omarbeidet. 

Selskapet SpareBank 1 Forvaltning eies av SpareBank1 bankene og vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice 

Første halvår 2021 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 38 1 3 5 -1 100 %
SpareBank 1 Kapitalforvaltning 71 31 36 26 10 100 %
Sum holdt for salg 109 32 40 31 10  

 

Tap på utlån og garantier

For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell vises det til note 2 og 3 i årsregnskapet for 2020.

Det er gjort enkelte endringer i input til bankens tapsmodell som følge av endrede fremtidsforventninger på grunn av koronasituasjonen. Krisen og med den vesentlig økt makroøkonomisk usikkerhet har gjort vurderingene ekstra krevende. Tilsynsmyndighetene har understreket viktigheten av at det fokuseres på forventede langsiktige effekter av krisen og det har også vært bankens fokus i disse vurderingene. 

I første kvartal 2020 endret banken forutsetningene for basisscenarioet i negativ retning. Dette er videreført gjennom hele 2020 og i første halvår 2021. Bankens eksponering mot hotell og reiseliv inkludert næringseiendom med inntektene hovedsakelig mot denne næringen, ble også skilt ut i en egen portefølje med egne vurderinger av PD- og LGD-baner samt særskilte scenarier og vekting av disse for å reflektere porteføljens utsatthet for effektene av korona. I tillegg er hele porteføljen lagt i trinn 2 eller 3.   

Utviklingen i basisscenariet utarbeides ved hjelp av justeringsfaktorer der utviklingen i konjunkturene fremskrives ved hjelp av forutsetninger om hvor mye mislighetssannsynligheten (PD) eller tap ved mislighold (LGD) vil øke eller reduseres sammenlignet med basisscenarioet i en femårsperiode. Vi forventer økte tap knyttet til debitorer som før krisen har et krevende utgangspunkt – typisk debitorer i trinn 2. Vi har derfor valgt å øke banene for PD og LDG samt redusere forventede nedbetalinger i basisscenarioet særlig fra år 2 og utover siden dette vil påvirke forventet tap nettopp for debitorer i trinn 2. For å hensynta migrasjon til trinn 2, er PD- og LGD-estimatene også økt første år. Det er i tillegg forutsatt ingen nedbetalinger første år for alle porteføljer i nedsidescenariet.

Anvendt scenariovekting ble endret i fjerde kvartal 2020 for å reflektere ytterligere økt usikkerhet. For næringsliv inkludert offshore, samt landbruk ble nedsidescenariet endret fra å vektes med 10 prosent sannsynlighet, til en vekting på 20 prosent sannsynlighet.  For personmarked ble vektingen av nedsidescenariet endret fra 10 til 15 prosent. Dette er videreført i første halvår 2021.

Effekten av endringen av forutsetninger hittil i år er vist på linjen "Endring som skyldes endrede forutsetninger i tapsmodellen" i note 7. Dette utgjør 15 millioner kroner for banken og 7 millioner kroner for konsernet.

Sensitiviteter 

Første del av tabellen under viser fullt modellberegnet forventet kredittap på grunnlag per 30. juni 2021 i de tre scenarioene, fordelt på porteføljene Privatmarked (PM), øvrig næringsliv (NL), samt offshore, reiseliv og landbruk som summerer seg til Morbank. I tillegg viser tabellen fullt modellberegnet forventet kredittap i datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge (SB1 Finans MN). ECL for morbanken og datterselskap er summert i kolonnen Konsern*.

Andre del av tabellen viser porteføljefordelt ECL ved anvendt scenariovekting samt en alternativ scenariovekting med doblet sannsynlighet for nedsidescenariet

Dersom man doblet nedsidescenarioets sannsynlighet på bekostning av basisscenariet ved utgangen av andre kvartal 2021 ville dette medført en økning i tapsavsetningene på 385 millioner kroner for morbanken og 392 millioner kroner for konsernet. 

  BM PM Offshore Landbruk Reiseliv Sum morbank SB 1 Finans MN Konsern
ECL i forventet scenario  358 91 681 28 48 1.206 52 1.258
ECL i nedsidescenariet  1.265 295 1.403 98 96 3.158 114 3.272
ECL i oppsidescenariet  291 40 588 14 12 945 39 983
ECL med anvendt scenariovekting 80/10/10           - 57 58
ECL med anvendt scenariovekting 65/20/15 529   812 40   1.380   1.380
ECL med anvendt scenariovekting 60/30/10         59 59   59
ECL med anvendt scenariovekting 70/15/15   114       114   114
Sum ECL anvendt  529  114  812  40  59  1.553 57  1.611
ECL med alternativ scenariovekting 70/20/10           - 63 64
ECL med alternativ scenariovekting 45/40/15 711   956 54   1.720   1.720
ECL med alternativ scenariovekting 30/60/10         73 73   73
ECL med alternativ scenariovekting 55/30/15   145       145   145
SUM ECL alternativ (doblet nedside) 711  145  956  54  73  1.938 63  2.003
Endring ECL ved alternativ vekting 182 31 145 14 14 385 7 392

Tabellen reflekterer at det er til dels betydelige forskjeller i underliggende PD- og LGD-estimater i de ulike scenarioene og at det er differensierte nivåer og nivåforskjeller mellom porteføljene. På konsernnivå er ECL i oppsidescenarioet, som i stor grad reflekterer taps- og misligholdsbildet de seneste årene, om lag 80 prosent av ECL i forventet scenario. Nedsidescenarioet gir over dobbel ECL enn i forventet scenario. Anvendt scenariovekting gir 28 prosent høyere ECL enn forventet scenario. 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN