Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
  2. kvartal  1. halvår   1. halvår 2. kvartal     
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
                     
          Renteinntekter          
171 50 29 117 64 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 17 33 6 12 42
1.584 370 400 800 785 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.041 1.070 529 506 2.120
1.519 366 314 871 624 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 631 879 318 370 1.534
129 32 29 65 59 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 59 65 29 32 129
349 105 70 221 138 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 136 220 70 105 346
- - - - - Andre renteinntekter 12 14 6 7 27
3.752 924 843 2.074 1.669 Sum renteinntekter 1.897 2.280 958 1.031 4.197
                     
          Rentekostnader          
84 18 3 63 14 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  15 70 3 18 92
731 190 117 491 242 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 239 482 115 187 719
484 122 107 270 211 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 211 271 107 122 484
48 12 8 32 16 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 17 33 9 13 50
8 5 6 4 4 Andre rentekostnader 10 14 9 9 25
67 16 17 35 38 Avgift Sparebankenes sikringsfond 38 35 17 16 67
1.423 363 258 895 525 Rentekostnader og lignende kostnader  531 905 260 365 1.439
                     
2.329 561 586 1.179 1.144 Netto renteinntekter 1.366 1.376 698 666 2.759

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN