Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

 

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.21
Sertifikatgjeld, nominell verdi 341 - 368 28 -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 41.819 5.324 1.377 -1.378 44.388
Senior non preferred, nominell verdi 1.000 1.500 - - 2.500
Verdijusteringer 568 - - -333 235
Påløpte renter 191 - - -42 150
Totalt 43.919 6.824 1.746 -1.725 47.273
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.21
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi - - - - -
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - -0 3
Totalt  1.795 - - -0 1.795

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN