Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2020:      
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 0 10.069 - 10.069
- Obligasjoner og sertifikater 2.635 26.320 - 28.955
- Egenkapitalinstrumenter 1.137 113 422 1.673
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.214 4.256
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat      
- Utlån til kunder     73.516 73.516
Sum eiendeler 3.772 36.545 78.152 118.469
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 6 8.638 - 8.644
- Egenkapitalinstrumenter 125 - - 125
Sum forpliktelser 131 8.638 - 8.769

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2019:       
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 1 3.766 - 3.767
- Obligasjoner og sertifikater 2.076 17.794 - 19.870
- Egenkapitalinstrumenter 1.683 71 448 2.202
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.744 4.787
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat      
- Utlån til kunder  -  - 60.745 60.745
Sum eiendeler 3.760 21.673 65.937 91.370
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 3 3.476 - 3.479
- Egenkapitalinstrumenter 58 - - 58
Sum forpliktelser 61 3.476 - 3.537

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2019:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 3 2.969 - 2.972
- Obligasjoner og sertifikater 2.913 20.202 - 23.115
- Egenkapitalinstrumenter 2.506 43 405 2.953
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.636 4.678
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat      
- Utlån til kunder     71.336 71.336
Sum eiendeler 5.421 23.256 76.377 105.054
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 2 3.525 - 3.528
- Egenkapitalinstrumenter 244 - - 244
Sum forpliktelser 247 3.525 - 3.772

   

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2020:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.20 405 4.636 71.336 76.377
Tilgang 13 216 30.795 31.025
Fraregning -13 -761 -28.583 -29.357
Nedskrivning forventet tap på utlån     -37 -37
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 17 123 6 145
Utgående balanse 30.06.20 422 4.214 73.516 78.152

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2019:    
         
(mill. kr) Egenkapital-
instrumenter til virkelig verdi over resultatet
Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.19 550 4.425 61.294 66.269
Tilgang 14 622 13.008 13.644
Fraregning -172 -306 -13.557 -14.035
Nedskrivning forventet tap på utlån  -  - -0 -0
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 56 3 0 60
Utgående balanse 30.06.19 448 4.744 60.745 65.937

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2019:
(mill. kr) Egenkapital-
instrumenter
til virkelig
verdi over
resultat
Fastrentelån

Utlån til
virkelig
verdi over
utvidet
resultat

Sum
Inngående balanse 1.1.19 550 4.425 61.294 66.269
Tilgang 24 1.054 44.421 45.499
Fraregning -256 -818 -34.350 -35.424
Nedskrivning forventet tap på utlån  -  - -36 -36
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 87 -25 6 68
Utgående balanse 31.12.19 405 4.636 71.336 76.377

 

Metode for verdsettelse
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende:

Fastrenteutlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med 10 punkter.

Utlån til virkelig verdi over totalresultatet (nivå 3)
Boliglån med flytende rente klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultat blir verdsatt basert på pålydende saldo og forventet tap. Utlån uten vesentlig kredittrisikoforverring etter første gangs balanseføring har estimert virkelig verdi lik pålydende saldo. For utlån med en vesentlig økning i kredittrisiko etter innvilgelse eller objektive bevis for tap, beregnes forventet tap over instrumentenes levetid på linje med tapsnedskriving av utlån til amortisert kost. Estimert virkelig verdi settes lik saldo fratrukket beregnet forventet livstidstap. Dersom man dobler worst case scenarioets sannsynlighet i tapsmodellen, medfører det en reduksjon i virkelig verdi på 7 millioner kroner.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.    

Aksjer (nivå 3) 
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 285 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SMN Invest AS. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger.           

Finansielle derivater (nivå 2)         
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet. 

 

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 per 30. juni 2020:        
(mill. kr)     Balanseført verdi Effekt av
mulige
alternative
forutsetninger
Fastrentelån     4.455 -11
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultatet *      412 -
Utlån til virkelig verdi over totalresultatet     73.516 -7
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative beregninger tilgjengelig  

    

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN