Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.19 30.6.19 30.6.20 (mill. kr) 30.6.20 30.6.19 31.12.19
- - - Utsatt skattefordel 156 178 158
85 88 76 Varige driftsmidler 210 232 222
342 367 327 Bruksrett eiendom 468 607 499
107 66 110 Opptjente ikke motatte inntekter 152 137 132
13 866 1.169 Fordringer verdipapirer 1.605 1.180 292
148 179 83 Pensjonsmidler 83 179 148
546 209 324 Andre eiendeler 660 697 640
1.241 1.774 2.089 Sum øvrige eiendeler 3.335 3.210 2.092

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN