Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis.

  Januar - Mars Januar - 
Desember
(mill. kr) 2019 2018 2018
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1.017 447 2.018
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  650 286 1.291
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.516.409 129.344.188 129.411.807
Resultat per egenkapitalbevis 5,02 2,21 9,97

 

  Januar - Mars Januar -
Desember
1) Korrigert resultat  2019 2018 2018
Konsernets resultat i perioden 1.046 466 2.090
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -10 -8 -34
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -19 -11 -37
Korrigert resultat i perioden 1.017 447 2.018

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
Eierandelskapital 2.597 2 597 2.597
Utjevningsfond 5.602 5 079 5.602
Overkursfond 895  895 895
Fond for urealiserte gevinster 99  81 99
Annen egenkapital 0 -9 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 9.193 8.643 9.193
Grunnfondskapital 5.126 4 831 5.126
Fond for urealiserte gevinster 56  45 56
Annen egenkapital 0 -5 -
B. Sum grunnfondskapital 5.182 4.871 5.182
Avsetning gaver - - 373
Avsatt utbytte - - 661
Egenkapital ekskl. hybridkapital  14.375 13.514 15.409
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 % 63,95 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 % 63,95 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN