Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Renteinntekter 1.127 1.075 1.082 1.025 989 962 989 959 945
Rentekostnader 463 426 438 414 408 394 400 389 413
Netto renteinntekter 664 649 644 610 581 568 589 570 532
Provisjonsinntekter 363 329 343 344 361 339 372 360 349
Provisjonskostnader 51 40 42 45 45 36 49 46 38
Andre driftsinntekter 294 262 242 186 291 239 206 168 227
Netto provisjons- og andre inntekter 606 551 543 486 607 542 529 482 538
Utbytte 11 2 2 0 4 2 0 1 3
Netto resultat fra eierinteresser 231 555 130 105 102 79 147 126 94
Netto resultat fra finansielle instrumenter 95 169 -37 77 195 99 108 108 35
Netto avk. på finansielle investeringer 336 727 95 182 300 180 256 235 131
Sum inntekter 1.607 1.926 1.282 1.277 1.488 1.290 1.374 1.287 1.202
Personalkostnader 438 447 391 376 413 403 362 357 362
Andre driftskostnader 263 257 311 240 248 241 255 225 236
Sum driftskostnader 701 704 701 616 661 645 618 582 598
Resultat før tap 907 1.223 580 661 827 645 756 705 604
Tap på utlån, garantier m.v. 59 67 67 69 78 48 78 88 86
Resultat før skatt  848 1.155 513 592 748 596 678 617 518
Skattekostnad 165 109 104 119 156 131 122 118 111
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 -8 6 150 1 -4 -0 3
Periodens resultat 683 1.046 401 480 743 466 553 500 409

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN