Kontantstrømoppstilling

 Morbank    Konsern  
  1. halvår    1. halvår   
2018 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2018
1.922 1.285 1.544 Resultat etter skatt 1.729 1.209 2.090
66 30 56 + Av- og nedskrivninger 90 43 98
229 112 104 + Tap på utlån/garantier 126 127 263
2.218 1.427 1.704 Tilført fra årets virksomhet 1.945 1.378 2.451
366 -4.268 -3.080 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -3.230 -4.610 170
575 642 1.481 Økning/(reduksjon) annen gjeld 1.999 678 387
-8.138 -3.382 -696 Reduksjon/(økning) utlån -1.423 -3.878 -9.059
-1.636 -1.258 -1.324 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -873 -864 -860
4.086 3.717 6.149 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 5.938 3.867 4.140
-501 -339 2.208 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.579 282 -393
-533 1.174 478 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 479 1.096 -613
-3.563 -2.287 6.921 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 7.414 -2.050 -3.778
-60 -33 -402 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -723 -79 -126
140 311 -393 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -211 661 232
-222 -180 27 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -329 -708 -47
-141 98 -768 B) Netto likviditetsendring investeringer -1.263 -126 59
66 -12 -6 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -4 -12 66
- 0 1 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 3 -11 15
-571 -571 -661 Utbetalt utbytte -661 -571 -571
-322 -322 -373 Gaveutdeling -373 -322 -322
14 144 -28 Innbetaling/(utbetaling) Hybridkapital -29 144 13
2.087 1.040 -4.691 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -4.691 1.038 2.088
1.274 280 -5.758 C) Netto likviditetsendringer finansiering -5.755 267 1.289
-2.430 -1.910 395 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 395 -1.910 -2.430
3.313 3.313 883 Likviditetsbeholdning per 1.1 883 3.313 3.313
883 1.403 1.278 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.278 1.403 883
-2.430 -1.910 395 Endring 395 -1.910 -2.430

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN