Hovedtall

  1. halvår   
  2019 2018 2018
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.313 1,60 1.149 1,48 2.403 1,53
Netto provisjons- og andre inntekter 1.157 1,41 1.149 1,48 2.177 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 1.063 1,29 480 0,62 757 0,48
Sum inntekter 3.533 4,30 2.778 3,58 5.337 3,40
Sum driftskostnader 1.404 1,71 1.306 1,69 2.624 1,67
Resultat før tap 2.129 2,59 1.471 1,90 2.713 1,73
Tap på utlån, garantier m.v. 126 0,15 127 0,16 263 0,17
Resultat før skatt  2.003 2,44 1.345 1,74 2.450 1,56
Skattekostnad 274 0,33 287 0,37 509 0,32
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 151 0,20 149 0,10
Periodens resultat 1.729 2,11 1.209 1,56 2.090 1,33
Renter hybridkapital 29   20   37  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.700   1.189   2.052  
             
Nøkkeltall 30.6.19   30.6.18   31.12.18  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 19,0 %   14,4 %   12,2 %  
Kostnadsprosent 2) 40 %   47 %   49 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 121.895   115.787   120.473  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 163.627   154.790   160.317  
Innskudd fra kunder 86.553   80.343   80.615  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 71 %   69 %   67 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 53 %   52 %   50 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 5,7 %   7,6 %   7,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,7 %   6,3 %   5,4 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 164.211   154.973   156.992  
Forvaltningskapital 167.289   159.584   160.704  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,16 %   0,17 %   0,17 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,22 %   0,18 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 1,00 %   1,05 %   0,86 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  18,8 %   19,0 %   18,5 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,6 %   17,0 %   16,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 15,0 %   15,0 %   14,6 %  
Kjernekapital 17.284   16.488   16.472  
Netto ansvarlig kapital 19.634   18.418   18.743  
Likviditetsdekning (LCR) 165 %   150 %   183 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 %   7,4 %   7,4 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   48   48  
Antall årsverk 1.556   1.439   1.493  
             
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.19 30.6.18 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 %  63,9 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,66  129,31 129,62 129,38 129,64 129,43
Børskurs 97,70  84,50 84,20 82,25 64,75 50,50
Børsverdi (mill. kroner) 12.668  10.926 10.914 10.679 8.407 6.556
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 87,04  80,21 83,87 78,81 73,35 67,39
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 8,23  5,75 9,97 8,71 7,93 6,96
Utbytte per EKB      5,10 4,40 3,00 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 5,94  7,35 8,44 9,44 8,17 7,26
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,12  1,05 1,00 1,04 0,88 0,75

2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN