Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings-
 fond
Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Sum
egen-
kapital
                     
                     
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895   4.831 5.079 893 126 - 950 15.372
Implementeringseffekt IFRS 9 - -   - - - - -17 - -17
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895   4.831 5.079 893 126 -17 950 15.355
                     
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 - 36 1.922
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat  -  -    -  -  -  - -2  - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 12 - 12
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 11 - 11
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 11 36 1.933
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 -950
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -36 -36
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - 6 - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -2 -4 -893 - 6 14 -878
Egenkapital per 31.12.18 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
                      
                      
Egenkapital per 1.1.19 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
Periodens resultat - -   - - - - 1.544 - 1.544
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - -0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -0 - -0
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.543 - 1.543
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - -373
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -28 -28
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -1 - -1
Sum transaksjoner med eierne -0 -   - -0 -1.034 - -1 -28 -1.063
Egenkapital per 30.06.2019 2.597 895   5.126 5.602 - 155 1.543 972 16.889

 

 Konsern Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egen-
kapital
                       
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.547 993 565 17.510
Implementeringseffekt IFRS 9 - -   - - - - -24 - - -24
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.523 993 565 17.486
                       
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 131 37 34 2.090
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -38 - - -38
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 13 - - 13
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -27 - - -27
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 105 37 34 2.063
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 - 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 - -950
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -37 - -37
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 4 -   - 0 - - 11 - - 15
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - -5 -  - -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 38 38
Sum transaksjoner med eierne 4 -   -2 -4 -893 - -19 13 38 -863
Egenkapital per 31.12.18 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet         

  

  Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings- fond
Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
                       
Periodens resultat - -   - - - - 1.696 - 33 1.729
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -7 - - -7
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - - -0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -8 - - -8
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.689 - 33 1.721
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -29 - -29
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 1 -   - -3 - - 6 - - 3
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - 15 -  - 15
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -22 - - -22
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 111 111
Sum transaksjoner med eierne 1 -   - -3 -1.034 - -2 -29 111 -957
Egenkapital per 30.06.19 2.593 895   5.126 5.591 - 155 3.295 1.013 781 19.450
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN