Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.18 30.6.18 30.6.19 (mill. kr) Note 30.6.19 30.6.18 31.12.18
883 1.403 1.278 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.278 1.403 883
11.178 10.801 15.167 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   8.612 5.078 5.074
112.659 108.020 113.250 Netto utlån til kunder 5 121.025 114.683 119.728
20.428 18.721 19.950 Sertifikater og obligasjoner  15 19.870 18.640 20.348
3.914 2.878 3.646 Derivater 15 3.767 2.911 4.119
391 355 364 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 2.202 2.540 1.873
4.309 4.130 4.560 Investering i eierinteresser   6.406 5.748 6.098
2.610 2.619 2.752 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 41 48 43
533 532 519 Immaterielle eiendeler   878 842 851
733 6.413 1.774 Øvrige eiendeler 12 3.210 7.692 1.687
157.720 155.956 163.343 Eiendeler   167.289 159.584 160.704
8.546 8.708 10.753 Innskudd fra kredittinstitusjoner   11.793 9.889 9.214
81.448 81.080 87.597 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 86.553 80.343 80.615
44.269 43.234 39.578 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 39.578 43.234 44.269
2.933 2.857 3.316 Derivater 15 3.479 2.981 2.982
1.892 2.035 2.990 Annen gjeld 13 4.172 2.955 2.670
- - - Virksomhet holdt for salg 2 0 8 1
2.224 2.147 2.219  Ansvarlig lånekapital  14 2.263 2.189 2.268
141.311 140.060 146.453 Sum gjeld   147.839 141.600 142.018
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -3 -11 -4
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
5.602 5.079 5.602  Utjevningsfond    5.591 5.075 5.594
661 - -  Avsatt utbytte   - - 661
373 - -  Avsatt gaver    - - 373
5.126 4.831 5.126  Grunnfondskapital    5.126 4.831 5.126
155 126 155  Fond for urealiserte gevinster    155 126 155
- -12 -1  Annen egenkapital    1.566 1.503 1.608
1.000 1.094 972  Hybridkapital    1.013 1.136 1.043
- 1.285 1.544  Ordinært resultat    1.729 1.209 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    781 621 637
16.409 15.895 16.889  Sum egenkapital    19.450 17.984 18.686
157.720 155.956 163.343  Gjeld og egenkapital    167.289 159.584 160.704

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN