Resultatregnskap

Morbank     Konsern
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2018 2018 2019 (mill. kr) Note 2019 2018 2018
3.737 799 867 Renteinntekter effektiv rentes metode   961 875 4.057
1.902 88 115 Andre renteinntekter   114 87 2.226
1.640 391 421 Rentekostnader   426 394 1.655
2.097 496 562 Netto renteinntekter 10 649 568 2.403
1.102 277 262 Provisjonsinntekter   329 339 1.387
92 19 18 Provisjonskostnader   40 36 168
32 10 7 Andre driftsinntekter   262 239 958
1.042 267 250 Netto provisjons- og andre inntekter   551 542 2.177
516 2 335 Utbytte   2 2 8
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 555 79 416
152 39 88 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 169 99 334
668 42 423 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   727 180 757
3.807 805 1.235 Sum inntekter   1.926 1.290 5.337
577 155 162 Personalkostnader   447 403 1.584
685 152 171 Andre driftskostnader   257 241 1.040
1.262 306 333 Sum driftskostnader 11 704 645 2.624
2.546 498 902 Resultat før tap   1.223 645 2.713
229 45 60 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 67 48  263
2.316 454 842 Resultat før skatt  3 1.155 596 2.450
456 114 96 Skattekostnad   109 131 509
62 1 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 1 149
1.922 341 747 Periodens resultat   1.046 466 2.090
36 10 19 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   19 11 37
1.207 211 465 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   650 286 1.291
680 119 262 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   367 161 727
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   10 8 34
1.922 341 747 Periodens resultat   1.046 466 2.090
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 5,02 2,21 9,97

 

Totalresultat 

Morbank    Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2018 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2018
1.922 341 747 Periodens resultat 1.046 466 2.090
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
18 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -3 18
-6 - - Skatt på estimatavvik pensjon - 1 -6
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 -2 1
12 - - Sum  1 -4 13
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- -0 - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - -0 -
-2 2 0 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 0 2 -2
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -23 7 -38
- - -  Skatt  - -0 -
-2 2 0  Sum  -23 9 -40
11 2 0  Sum andre inntekter og kostnader  -22 5 -27
1.933 343 747 Totalresultat 1.024 471 2.063
36 10 19 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 19 11 37
1.213 212 466 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 636 289 1.274
684 120 262 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 359 163 718
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 10 8 34
1.933 343 747 Totalresultat 1.024 471 2.063

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN