Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Renteinntekter 1.075 1.082 1.025 989 962 989 959 945 931
Rentekostnader 426 438 414 408 394 400 389 413 398
Netto renteinntekter 649 644 610 581 568 589 570 532 533
Provisjonsinntekter 329 343 344 361 339 372 360 349 308
Provisjonskostnader 40 42 45 45 36 49 46 38 35
Andre driftsinntekter 262 242 186 291 239 206 168 227 182
Netto provisjons- og andre inntekter 551 543 486 607 542 529 482 538 455
Utbytte 2 2 0 4 2 0 1 3 1
Netto resultat fra eierinteresser 555 130 105 102 79 147 126 94 71
Netto resultat fra finansielle instrumenter 169 -37 77 195 99 108 108 35 66
Netto avk. på finansielle investeringer 727 95 182 300 180 256 235 131 138
Sum inntekter 1.926 1.282 1.277 1.488 1.290 1.374 1.287 1.202 1.126
Personalkostnader 447 391 376 413 403 362 357 362 345
Andre driftskostnader 257 311 240 248 241 255 225 236 227
Sum driftskostnader 704 701 616 661 645 618 582 598 571
Resultat før tap 1.223 580 661 827 645 756 705 604 555
Tap på utlån, garantier m.v. 67 67 69 78 48 78 88 86 89
Resultat før skatt  1.155 513 592 748 596 678 617 518 466
Skattekostnad 109 104 119 156 131 122 118 111 99
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -8 6 150 1 -4 -0 3 -0
Periodens resultat 1.046 401 480 743 466 553 500 409 367

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN