Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
3.066 3.194 3.382 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.382 3.194 3.066
742 1.103 985 Havbruk 985 1.103 742
1.696 2.433 1.544 Industri og bergverk 1.544 2.433 1.696
3.541 3.191 3.200 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.200 3.191 3.541
4.663 3.699 3.857 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.857 3.699 4.663
996 1.360 1.127 Sjøfart og offshore 1.127 1.360 996
4.949 4.653 4.911 Eiendomsdrift 4.606 4.444 4.644
6.883 6.326 6.912 Forretningsmessig tjenesteyting 6.912 6.326 6.883
6.572 5.978 7.487 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.979 5.577 6.210
12.202 10.908 11.680 Offentlig forvaltning 11.680 10.908 12.202
3.083 1.808 3.058 Øvrige sektorer 2.787 1.670 2.917
48.393 44.654 48.143 Sum næring  47.059 43.905 47.561
33.055 32.033 34.052 Lønnstakere 34.052 32.033 33.055
81.448 76.686 82.195 Sum innskudd 81.111 75.937 80.615

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN