Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. mars 2019 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 13,9 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2019 er morbanken og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 60 prosent i 2018 og 70 prosent i 2019. Per 31. mars 2019 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping.

 

Morbank   Konsern
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
16.409 15.118 16.103 Sum balanseført egenkapital 18.673 17.365 18.686
-1.000 -1.264 -981 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.023 -1.306 -1.043
-533 -520 -525 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.073 -1.040 -1.079
-1.034 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -1.034
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -665 -572 -637
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 392 341 366
- -341 -747 Periodens resultat -1.046 -466 -
- 108 237 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat) 537 233 -
-31 -28 -31 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -43 -45 -44
-268 -326 -284 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -303 -313 -286
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 5 3 5
-163 - -163 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -333 -222 -206
13.381 12.748 13.609 Sum ren kjernekapital 15.122 13.976 14.727
1.000 876 1.000 Fondsobligasjon 1.377 1.353 1.378
367 367 275 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 275 367 367
14.748 13.991 14.884 Sum kjernekapital 16.775 15.697 16.472
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.000 1.750 Ansvarlig kapital 2.298 1.621 2.316
96 449 184 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 184 449 96
-140 -248 -142 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -142 -248 -140
1.705 1.201 1.792 Sum tilleggskapital 2.340 1.822 2.272
16.453 15.192 16.676 Netto ansvarlig kapital 19.115 17.518 18.743

 

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
967 1.075 962 Spesialiserte foretak 1.106 1.200 1.116
1.156 1.058 1.155 Foretak 1.161 1.070 1.163
1.516 1.375 1.515 Massemarked eiendom 2.126 1.930 2.098
90 89 95 Massemarked øvrig 97 92 92
1.062 1.218 1.076 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.790 4.815 4.802 Sum kredittrisiko IRB 4.491 4.292 4.470
             
3 3 2 Stater og sentralbanker 3 3 4
87 81 87 Obligasjoner med fortrinnsrett 135 142 124
390 406 387 Institusjoner 269 281 246
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 10 7 8
23 66 41 Foretak 251 256 221
73 1 73 Massemarked 536 403 520
12 13 13 Engasjementer med pant i fast eiendom 211 199 215
228 232 231 Egenkapitalposisjoner 365 349 366
57 46 91 Øvrige eiendeler 169 150 107
873 848 925 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.949 1.791 1.810
             
30 23 43 Gjeldsrisiko 45 25 31
- - - Egenkapitalrisiko 12 14 7
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 4 3
370 370 387 Operasjonell risiko 654 575 575
39 52 28 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 118 119 122
- - - Overgangsordning 929 863 1.074
6.102 6.108 6.186 Minimumskrav ansvarlig kapital 8.200 7.684 8.093
76.274 76.355 77.327 Beregningsgrunnlag (RWA) 102.495 96.044 101.168
3.432 3.436 3.480 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.612 4.322 4.553
             
      Bufferkrav       
1.907 1.909 1.933 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.562 2.401 2.529
2.288 2.291 2.320 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 3.075 2.881 3.035
1.525 1.527 1.547 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent 2.050 1.921 2.023
5.721 5.727 5.800 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.687 7.203 7.588
4.228 3.586 4.330 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.823 2.451 2.587
      Kapitaldekning      
17,5 % 16,7 % 17,6 % Ren kjernekapitaldekning 14,8 % 14,6 % 14,6 %
19,3 % 18,3 % 19,2 % Kjernekapitaldekning 16,4 % 16,3 % 16,3 %
21,6 % 19,9 % 21,6 % Kapitaldekning 18,6 % 18,2 % 18,5 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
153.395 143.334  156.292 Balanseposter  221.200 207.831 216.240
7.110 7.418  6.834 Poster utenom balansen  8.262 9.530 9.086
-832 -1.341  -840 Øvrige justeringer  -1.600 -2.113 -1.474
159.673 149.410  162.287 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel  227.862 215.248 223.853
14.748 13.991  14.884 Kjernekapital  16.775 15.697 16.472
9,2 % 9,4 %  9,2% Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)  7,4% 7,3 % 7,4 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN