Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 31. mars 2019  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings-  liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-  huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/  elim Total
Netto renteinntekter  278 247 -4 -0 75 -0 - - 52 649
Renter av anvendt kapital 52 36 - - - - - - -88 -
Sum renteinntekter 330 284 -4 -0 75 -0 -  - -36 649
Netto provisjons- og andre inntekter 188 55 124 115 16 140 - - -85 551
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 2 21 - - - 38 23 643 727
Sum inntekter  518 340 140 114 92 140 38 23 522 1.926
Sum driftskostnader 217 104 138 123 44 119  - - -41 704
Resultat før tap 301 236 2 -9 47 21 38 23 564 1.223
 Tap på utlån, garantier m.v.   6 53  - - 8 - - -  - 67
Resultat før skatt 295 183 2 -9 40 21 38 23 564 1.155
EK avkastning *) 12,7 % 10,9 %               12,2 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  113.040 38.881 - - 7.980 - - - 1.190 161.091
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -39.349 -1.642 - - - - - - -0 -40.991
Nedskrivning utlån  -109 -654 - - -48 - - - -5 -815
Andre eiendeler  203 2.886 2.715 993 25 458 1.723 1.263 35.092 45.356
Sum eiendeler 73.785 39.471 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 36.277 164.641
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  40.734 39.471 - - - - - - 906 81.111
Annen gjeld og egenkapital  33.051 -0 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 35.372 83.530
Sum egenkapital og gjeld 73.785 39.471 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 36.277 164.641

 

  

Konsern 31. mars 2018  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings-  liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-  huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/  elim Total
Netto renteinntekter  254 232 -3 1 65 -0 - - 20 568
Renter av anvendt kapital 42 31 - - - - - - -74 -
Sum renteinntekter 296 263 -3 1 65 -0 -  - -54 568
Netto provisjons- og andre inntekter 204 50 101 104 14 121 - - -51 542
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 1 34 - - - 36 29 80 180
Sum inntekter  501 314 131 104 79 120 36 29 -24 1.290
Sum driftskostnader 199 95 124 112 36 103  - - -24 645
Resultat før tap 302 219 7 -8 42 17 36 29 1 645
 Tap på utlån, garantier m.v.   -3 48  - - 4 - - -  - 48
Resultat før skatt  305 171 7 -8 38 17 36 29 2 596
EK avkastning *) 14,5 % 10,1 %               11,2 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  104.999 39.821 - - 6.908 - - - -664 151.065
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -36.537 -1.354 - - - - - - 0 -37.891
Nedskrivning utlån  -64 -950 - - -39 - - - -2  -1.055
Andre eiendeler  160 1.312 2.535 821 21 402 1.601 1.175 31.937 39.964
Sum eiendeler 68.558 38.829 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 31.272 152.083
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  37.811 37.358 - - - - - - 769 75.937
Annen gjeld og egenkapital  30.747 1.471 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 30.503 76.146
Sum egenkapital og gjeld 68.558 38.829 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 31.272 152.083
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål. 

  

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler (mill. kr)  31.3.19 31.3.18
Utbytte  2 2
Gevinst/(tap) på aksjer (inkl utbytte) 84 5
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 23 119
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 10 4
Gevinst/(tap) på valuta 9 11
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 32 -59
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets  15 17
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -4 1
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 169 99
SpareBank 1 Gruppen 38 36
Gevinst Fremtind 460 -
SpareBank 1 Boligkreditt  14 3
SpareBank 1 Næringskreditt 8 4
BN Bank 24 30
SpareBank 1 Kredittkort 3 5
SpareBank 1 Betaling 12 -3
Andre selskaper -4 4
Sum avkastning på eierinteresser 555 79
Sum netto avkastning på finansielle eiendeler 727 180
     
Virkelig verdi sikring     
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 82 -145
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  -85 145
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -4 1

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN