Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning per 31. mars da det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 24 i årsrapporten for 2018.

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap og klassifiseres som holdt for salg. 

 

31.3.19 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 42 0 - - - 100 %
Sum Holdt for salg 42 0 - - -  

 

Oppkjøp av DeBank
5.februar 2019 kjøpte SpareBank 1 SMN 100 prosent av aksjene i DeBank AS for 40 millioner kroner. Kjøpet medførte en negativ goodwill på 31 millioner kroner  som inngår  som gevinst i netto resultat fra finansielle instrumenter.

Årsaken til at transaksjonen førte til en gevinst er at virkelig verdi av netto eiendeler var høyere enn kjøpesummen. Allokering av virkelig verdi knyttet til oppkjøpet fordeler seg som følger:

Eiendeler Virkelig verdi innregnet ved oppkjøp
Utlån  207
Andre eiendeler 14
Sum eiendeler 221
   
Innskudd fra kunder 142
Avsetninger 5
Annen gjeld 4
Sum gjeld 151
   
Netto identifiserbare eiendeler og gjeld 70
   
Goodwill ved oppkjøpet -31
Kjøpesum 40

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN