Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.19
Sertifikatgjeld, nominell verdi 391 0 0 -3 389
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 43.463 588 943 -784 42.324
Verdijusteringer 158 - - 89 247
Påløpte renter 256 - - -44 213
Totalt 44.269 588 943 -742 43.172
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.19
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 450 - 1 - 449
Verdijusteringer 13 - - -3 10
Påløpte renter 12 - - 8 21
Totalt  2.268 - 1 6 2.273

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN