Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
84 21 84 Utsatt skatt 147 82 147
389 317 311 Betalbar skatt 361 324 448
10 9 10 Formuesskatt 10 9 10
30 225 297 Tidsavgrensninger 674 548 413
115 158 173 Avsetninger 173 158 115
148 70 139 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 139 70 148
21 24 21 Pensjonsforpliktelser 21 24 21
- - 363 Leieforpliktelse 601 - -
97 130 63 Trasseringsgjeld 63 130 97
11 25 53 Leverandørgjeld 104 109 66
699 1.175 812 Gjeld verdipapirer 1.129 1.340 809
-  -   - Egenkapitalinstrumenter 30 80 31
288 845 1.082 Annen gjeld 1.181 969 366
1.892 2.999 3.408 Sum annen gjeld 4.632 3.844 2.670

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN