Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
- - - Utsatt skattefordel 177 163 175
97 111 91 Varige driftsmidler 235 257 234
- - 362 Bruksrett eiendom 599 - -
67 39 110 Opptjente ikke motatte inntekter 178 105 86
7 67 565 Fordringer verdipapirer 998 393 277
179 158 179 Pensjonsmidler 179 171 179
384 187 340 Andre eiendeler 681 567 737
733 562 1.647 Sum øvrige eiendeler 3.047 1.657 1.687

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN