Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2018 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2018
             
      Renteinntekter      
166 37 49 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 19 14 62
1.641 401 406 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 517 440 2.042
1.528 362 413 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 418 415 1.528
106 24 32 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 32 24 106
295 64 83 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 82 63 291
- - - Andre renteinntekter 7 7 28
3.737 887 982 Sum renteinntekter 1.075 962 4.057
             
      Rentekostnader      
142 32 35 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  39 34 154
749 170 209 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 206 168 734
615 158 140 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 140 158 615
84 19 20 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 21 19 86
0 0 2 Andre rentekostnader 8 3 15
50 13 13 Avgift Sparebankenes sikringsfond 13 13 50
1.640 391 421 Rentekostnader og lignende kostnader  426 394 1.655
             
2.097 496 562 Netto renteinntekter 649 568 2.403

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN