Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2018. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap med unntak av implementering av IFRS 16, som beskrevet under.

Leieavtaler - IFRS 16

IFRS 16 Leieavtaler angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietaker innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2 prosent. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Annen gjeld». Det vises også til note 2 i årsregnskapet for 2018 for ytterligere detaljer om implementeringen av IFRS 16. Effektene på regnskapet for første kvartal 2019 er angitt under. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

 

Morbank   Konsern
31.3.19 Rett til bruk eiendel (mill. kr) 31.3.19
 374 Balanseført verdi 1. januar 2019  621
Tilgang/Avgang
374  Balanseført verdi 31. mars 2019 621 
     
12 Avskrivninger i perioden 22
 362 Netto balanseført verdi av rett til bruk eiendel  599
     
374 Leieforpliktelse 1. januar 2019 621
11 Leiebetalinger i perioden - avdrag 20
363 Leiefopliktelse 31. mars 2019 601
     
31.3.19 Resultatregnskap 31.3.19
 13 Avskrivninger  22
 2 Renter  4
 15 Sum  26
     
  Effekter IFRS 16  
 11 Reduksjon driftskostnader etter IAS 17  20
 15 Økning kostnader etter IFRS 16  26
- 4 Endringer i resultat før skatt i perioden - 5
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN