Kontantstrømoppstilling

 

  Morbank    Konsern   
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2018 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2018
1.922 341 747 Resultat etter skatt 1.046 466 2.090
66 15 29 + Av- og nedskrivninger 46 29 98
229 45 60 + Tap på utlån/garantier 67 48 263
2.218 400 836 Tilført fra årets virksomhet 1.160 544 2.451
366  1 282 348 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 179  1 079 170
575  1 673 1.653 Økning/(reduksjon) annen gjeld 2.158  1 535 387
-8.138  -1 147 650 Reduksjon/(økning) utlån 376  -1 232 -9.059
-1.636  -2 009 -3.534 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -3.313  -1 899 -860
4.086 -676 747 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 496 -538 4.140
-501  -1 569 2.122 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.387  -1 233 -393
-533  1 016 -457 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -458 938 -613
-3.563  -1 031 2.365 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 2.985 -805 -3.778
-60 -9 -378 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -641 -48 -126
140 -91 -110 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -271 -105 232
-222 -180 32 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -143 -339 -47
-141 -279 -456 B) Netto likviditetsendring investeringer -1.055 -493 59
66 -6 5 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 5 -6 66
- - -0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -20 -9 15
-571 -571 -661 Utbetalt utbytte -661 -571 -571
-322 -322 -373 Gaveutdeling -373 -322 -322
14 314 -19 Innbetalt/ (utbetalt) hybridkapital -19 313 13
2.087 -784 -1.097 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -1.097 -786 2.088
1.274  -1 369 -2.145 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.166  -1 380 1.289
-2.430  -2 678 -236 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -236  -2 678 -2.430
3.313  3 313 883 Likviditetsbeholdning per 1.1 883  3 313 3.313
883 635 647 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 647 635 883
-2.430  -2 678 -236 Endring -236  -2 678 -2.430

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN