Hovedtall

Hovedtall SpareBank 1 SMN Januar - Mars  
  2019 2018 2018
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 649 1,59 568 1,49 2.403 1,53
Netto provisjons- og andre inntekter 551 1,36 542 1,42 2.177 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 727 1,79 180 0,47 757 0,48
Sum inntekter 1.926 4,74 1.290 3,38 5.337 3,40
Sum driftskostnader 704 1,73 645 1,69 2.624 1,67
Resultat før tap 1.223 3,01 645 1,69 2.713 1,73
Tap på utlån, garantier m.v. 67 0,17 48 0,13 263 0,17
Resultat før skatt  1.155 2,84 596 1,56 2.450 1,56
Skattekostnad 109 0,27 131 0,34 509 0,32
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 1 0,00 149 0,10
Periodens resultat 1.046 2,57 466 1,22 2.090 1,33
Renter hybridkapital 19   11   37  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.027   455   2.052  
             
Nøkkeltall 31.3.19   31.3.18   31.12.18  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 23,3 %   11,2 %   12,2 %  
Kostnadsprosent 2) 37 %   50 %   49 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 120.100   113.174   120.473  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 161.091   151.065   160.317  
Innskudd fra kunder 81.111   75.937   80.615  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 68 %   67 %   67 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 50 %   50 %   50 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 6,6 %   7,9 %   7,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,8 %   8,2 %   5,4 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 162.673   152.668   156.992  
Forvaltningskapital 164.641   152.083   160.704  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,17 %   0,13 %   0,17 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,18 %   0,19 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,99 %   0,90 %   0,86 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  18,6 %   18,2 %   18,5 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,4 %   16,3 %   16,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,8 %   14,6 %   14,6 %  
Kjernekapital 16.775   15.697   16.472  
Netto ansvarlig kapital 19.115   17.518   18.743  
Likviditetsdekning (LCR) 180 %   162 %   183 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 %   7,3 %   7,4 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   48   48  
Antall årsverk 1.524   1.393   1.493  

1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.19 31.3.18 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,41 129,38 129,62 129,38 129,64 129,43
Børskurs 87,40 80,90 84,20 82,25 64,75 50,50
Børsverdi (mill. kroner) 11.310 10.464 10.914 10.679 8.407 6.556
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 83,86 76,53 83,87 78,81 73,35 67,39
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 5,02 2,21 9,97 8,71 7,93 6,96
Utbytte per EKB     5,10 4,40 3,00 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 4,35 9,16 8,44 9,44 8,17 7,26
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,04 1,06 1,00 1,04 0,88 0,75

2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN