Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895   4.831 5.079 893 126 -17 950 15.355
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 - 36 1.922
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat  -  -    -  -  -  - -2  - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 12 - 12
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 11 - 11
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 11 36 1.933
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 -950
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -36 -36
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - 6 - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -2 -4 -893 - 6 14 -878
Egenkapital per 31.12.18 2.597 895   5.126 5.602 1.034 156 - 1.000 16.409

 

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                       
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.597 895   5.126 5.602 1.034 156 - 1.000 16.409
Periodens resultat - -   - - - - 747 - 747
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 0 - 0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 0 - -
Totalresultat for perioden - -   - - - - 747 - 747
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - -373
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -19 -19
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne -0 -   - -0 -1.034 - - -19 -1.053
Egenkapital 31.03.2019 2.597 895   5.126 5.602 - 156 747 981 16.103

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.523 993 565 17.486
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 131 37 34 2.090
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -38 - - -38
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 13 - - 13
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -27 - - -27
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 105 37 34 2.063
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 - 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 - -950
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -37 - -37
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 4 -   - 0 - - 11 - - 15
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - -5 -  - -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 38 38
Sum transaksjoner med eierne 4 -   -2 -4 -893 - -19 13 38 -863
Egenkapital per 31.12.18 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.609 1.043 637 18.686
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke-  kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
Periodens resultat - -   - - - - 1.036 - 10 1.046
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -22 - - -22
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 0 - - 0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -22 - - -22
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.014 - 10 1.024
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -19 - -19
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -4 -   - -15 - - -1 - - -20
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - 23 -   23
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -3 - - -3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 17 17
Sum transaksjoner med eierne -4 -   - -15 -1.034 - 19 -19 17 -1.036
Egenkapital per 31.03.19 2.588 895   5.126 5.580 - 155 2.641 1.023 665 18.673
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet             

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN