Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.18 31.3.18 31.3.19 (mill. kr) Note 31.3.19 31.3.18 31.12.18
883 635 647 Kontanter og fordringer på sentralbanker   647 635 883
11.178 11.551 14.713 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   8.387 6.113 5.074
112.659 105.856 111.949 Netto utlån til kunder 5 119.285 112.119 119.728
20.428 18.879 20.885 Sertifikater og obligasjoner  15 20.806 18.797 20.348
3.914 3.183 3.008 Derivater 15 3.181 3.262 4.119
391 348 359 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 2.015 2.164 1.873
4.309 3.983 4.399 Investering i eierinteresser   6.386 5.879 6.098
2.610 3.168 2.630 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 42 639 43
533 520 525 Immaterielle eiendeler   846 819 851
733 562 1.647 Øvrige eiendeler 12 3.047 1.657 1.687
157.720 148.768 160.844 Eiendeler   164.641 152.083 160.704
8.546 7.477 10.667 Innskudd fra kredittinstitusjoner   11.601 8.374 9.214
81.448 76.686 82.195 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 81.111 75.937 80.615
44.269 41.410 43.172 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 43.172 41.410 44.269
2.933 2.923 3.069 Derivater 15 3.178 2.957 2.982
1.892 2.999 3.408 Annen gjeld 13 4.632 3.844 2.670
- - - Virksomhet holdt for salg 2 0 0 1
2.224 2.153 2.229  Ansvarlig lånekapital  14 2.273 2.195 2.268
141.311 133.649 144.741 Sum gjeld   145.968 134.718 142.018
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -10 -4
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
5.602 5.079 5.602  Utjevningsfond    5.580 5.066 5.594
661 - -  Avsatt utbytte   - - 661
373 - -  Avsatt gaver    - - 373
5.126 4.831 5.126  Grunnfondskapital    5.126 4.831 5.126
155 126 155  Fond for urealiserte gevinster    155 126 155
- -15 0  Annen egenkapital    1.595 1.515 1.608
1.000 1.264 981  Hybridkapital    1.023 1.306 1.043
- 341 747  Ordinært resultat    1.046 466 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    665 572 637
16.409 15.118 16.103  Sum egenkapital    18.673 17.365 18.686
157.720 148.768 160.844  Gjeld og egenkapital    164.641 152.083 160.704

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN