Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) 30.9.18 30.9.17 31.12.17
3.061 2.896 2.965 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.965 2.896 3.061
1.021 848 689 Havbruk 689 848 1.021
2.736 1.915 1.627 Industri og bergverk 1.627 1.915 2.736
3.046 2.287 2.523 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.523 2.287 3.046
4.152 3.509 3.983 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.983 3.509 4.152
1.269 1.288 1.079 Sjøfart og offshore 1.079 1.288 1.269
4.595 4.786 5.705 Eiendomsdrift 5.403 4.535 4.405
6.429 6.199 6.507 Forretningsmessig tjenesteyting 6.507 6.199 6.429
5.846 5.898 6.036 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.676 5.438 5.414
11.284 11.106 11.008 Offentlig forvaltning 11.008 11.106 11.284
2.127 1.788 2.562 Øvrige sektorer 2.436 1.560 1.863
45.565 42.518 44.684 Sum næring  43.897 41.580 44.678
31.797 31.506 33.633 Lønnstakere 33.633 31.506 31.797
77.362 74.024 78.317 Sum innskudd 77.529 73.086 76.476

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN