Note 8 - Brutto utlån

 

Morbank          
     Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultatet  
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3   Total
Balanse 1. januar 2018 91.074 9.931 1.560 3.278 105.843
Overført til Trinn 1 1.882 -1.866 -16  - -
Overført til Trinn 2 -3.285 3.307 -22  - -
Overført til Trinn 3 -58 -320 378  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.588 -168 -6  - -5.462
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 37.724 1.534 97 1.627 40.981
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -26.571 -2.388 -440 -893 -30.292
Balanse 30. September 2018 95.478 10.029 1.551 4.013 111.069

 

Konsern          
     Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultatet  
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3   Total
Balanse 1. januar 2018 96.286 10.855 1.652 3.278 112.071
Overført til Trinn 1 2.044 -2.026 -18  - -
Overført til Trinn 2 -3.770 3.802 -32  - -
Overført til Trinn 3 -78 -352 430  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.817 -294 -13  - -6.124
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 39.744 1.705 105 1.627 43.180
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -27.242 -2.472 -476 -893 -31.084
Balanse 30. September 2018 101.166 11.217 1.649 4.013 118.044

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN