Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) 30.9.18 30.9.17 31.12.17
11.305 11.217 12.022 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 12.346 11.486 11.606
1.311 1.352 978 Havbruk 1.317 1.745 1.697
2.850 3.256 2.827 Industri og bergverk 3.158 3.560 3.157
2.794 2.712 2.823 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.536 3.341 3.419
2.432 2.288 2.143 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.410 2.546 2.700
4.639 4.678 4.372 Sjøfart og offshore 4.372 4.678 4.639
14.289 14.807 14.678 Eiendomsdrift 14.737 14.867 14.348
2.510 2.415 2.763 Forretningsmessig tjenesteyting 2.463 2.216 2.260
3.547 3.588 4.062 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.876 4.332 4.322
226 211 11 Offentlig forvaltning 23 226 240
1.669 1.766 1.923 Øvrige sektorer 1.955 1.796 1.699
47.572 48.289 48.603 Sum næring  51.195 50.794 50.087
94.984 92.818 102.248 Lønnstakere 106.631 96.352 98.697
142.556 141.107 150.851 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 157.825 147.146 148.784
34.885 34.196 37.669 Herav Boligkreditt  37.669 34.196 34.885
1.828 2.255 2.112 Herav Næringskreditt 2.112 2.255 1.828
105.843 104.656 111.069 Brutto utlån til kunder 118.044 110.695 112.071
    785 - Tap på utlån til amortisert kost 831    
    60 - Tap på utlån til FVOCI 60    
751 685    - Individuelle nedskrivninger   700 765
323 323    - Nedskrivning på grupper av utlån   346 347
104.769 103.647 110.225 Netto utlån til kunder 117.153 109.649 110.959

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN