Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. september 2018 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 14,1 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. september 2018 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 50 prosent i 2017 og 60 prosent i 2018. Per 30. september 2018 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 652 millioner kroner.

Morbank   Konsern
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) 30.9.18 30.9.17 31.12.17
15.372 15.009 16.428 Sum balanseført egenkapital 18.650 17.208 17.510
-950 -925 -1.268 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.310 -1.187 -993
-522 -484 -538 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.059 -888 -984
-893 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -893
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -623 -516 -565
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 371 303 324
- -1.446 -1.649 Periodens resultat -1.689 -1.250 -
- 821 825 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat for 2018) 864 625 -
-30 -28 -29 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -47 -46 -41
-350 -200 -308 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -316 -264 -333
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 2 8 7
- - -163 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -147 -92 -212
12.627 12.746 13.298 Sum ren kjernekapital 14.697 13.901 13.820
950 950 1.000 Fondsobligasjon 1.478 1.358 1.427
459 459 367 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 367 459 459
14.036 14.155 14.665 Sum kjernekapital 16.542 15.718 15.707
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.368 1.500 Ansvarlig kapital 2.118 1.979 1.615
561 561 449 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 449 561 561
-254 -254 -140 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -140 -254 -254
1.307 1.675 1.809 Sum tilleggskapital 2.427 2.286 1.922
15.343 15.830 16.473 Netto ansvarlig kapital 18.969 18.004 17.629

 

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
978 1.050 951 Spesialiserte foretak 1.107 1.177 1.107
1.098 1.040 1.173 Foretak 1.181 1.054 1.113
1.370 1.284 1.508 Massemarked eiendom 2.070 1.763 1.892
90 87 91 Massemarked øvrig 94 89 91
1.198 1.222 1.045 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.733 4.683 4.768 Sum kredittrisiko IRB 4.453 4.084 4.205
             
3 4 2 Stater og sentralbanker 3 4 3
80 74 95 Obligasjoner med fortrinnsrett 145 136 146
431 454 375 Institusjoner 217 380 333
0 5 - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 10 11 4
25 22 30 Foretak 241 234 226
18 16 70 Massemarked 510 394 405
13 14 15 Engasjementer med pant i fast eiendom 181 198 193
232 227 228 Egenkapitalposisjoner 358 342 344
70 63 53 Øvrige eiendeler 109 172 166
872 880 868 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.774 1.870 1.820
             
16 22 31 Gjeldsrisiko 33 24 18
- - - Egenkapitalrisiko 24 18 22
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 - 1
341 341 370 Operasjonell risiko 575 510 510
52 74 33 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 80 134 117
- - - Overgangsordning 971 956 891
6.015 6.000 6.071 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.913 7.595 7.585
75.182 75.000 75.887 Beregningsgrunnlag 98.915 94.938 94.807
3.383 3.375 3.415 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.451 4.272 4.266
             
      Bufferkrav       
1.880 1.875 1.897 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.473 2.373 2.370
2.255 2.250 2.277 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.967 2.848 2.844
1.504 1.125 1.518 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent (1,5 prosent) 1.978 1.424 1.896
5.639 5.250 5.692 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.419 6.646 7.111
3.605 4.121 4.191 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.827 2.983 2.444
      Kapitaldekning      
16,8 % 17,0 % 17,5 % Ren kjernekapitaldekning 14,9 % 14,6 % 14,6 %
18,7 % 18,9 % 19,3 % Kjernekapitaldekning 16,7 % 16,6 % 16,6 %
20,4 % 21,1 % 21,7 % Kapitaldekning 19,2 % 19,0 % 18,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
145.821 142.840 150.853 Balanseposter 213.761 203.155 210.764
7.112 7.535 7.629 Poster utenom balansen  9.595 9.506 9.295
-902 -713 -1.170 Øvrige justeringer  -1.729 -1.301 -1.580
152.032 149.662 157.313 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel  221.628 211.361 218.479
14.036 14.155 14.665 Kjernekapital 16.542 15.718 15.707
9,2 % 9,5 % 9,3 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)  7,5 % 7,4 % 7,2 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN