Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) 30.9.18 30.9.17 31.12.17
21 0 21 Utsatt skatt 85 34 81
337 159 419 Betalbar skatt 460 222 367
9 8 9 Formuesskatt 9 8 9
70 202 14 Tidsavgrensninger 342 586 444
112 130 242 Avsetninger 242 130 112
24 26 24 Pensjonsforpliktelser 24 26 24
88 72 69 Trasseringsgjeld 69 72 88
16 17 15 Leverandørgjeld 84 104 82
0 652 998 Gjeld verdipapirer 1.477 940 162
- - - Egenkapitalinstrumenter 71 217 244
232 470 343 Annen gjeld 401 511 311
909 1.735 2.155 Sum annen gjeld 3.264 2.852 1.923

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN