Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) 30.9.18 30.9.17 31.12.17
- 27 - Utsatt skattefordel 155 202 178
115 118 104 Varige driftsmidler 244 877 263
61 66 83 Opptjente ikke motatte inntekter 116 109 104
35 628 465 Fordringer verdipapirer 1.108 1.032 322
158 198 158 Pensjonsmidler 171 208 171
333 428 217 Andre eiendeler 607 856 615
703 1.466 1.026 Sum øvrige eiendeler 2.401 3.284 1.654
 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN