Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. mars 2018 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 14,1 prosent.

Historikk er omarbeidet på grunn av avdekket feil behandling av andel fond for urealiserte gevinster fra tilknyttede selskaper. Dette reduserer rapportert ren kjernekapital. For fjerde kvartal 2017 er det i tillegg foretatt en korreksjon vedrørende gjenkjøpsavtaler og sikkerhetsstillelser i beregning av kapitalkrav for overgangsordningen (Basel 1 gulv), noe som medfører økt beregningsgrunnlag i forhold til opprinnelig rapportert. Ren kjernekapitaldekning er som følge av dette endret fra 14,9 prosent til 14,6 prosent per 31. desember 2017.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For første kvartal 2018 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 50 prosent i 2017 og 60 prosent i 2018. Per 31. mars 2018 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 659 millioner kroner.

 

Morbank   Konsern
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) 31.3.18 31.3.17 31.12.17
15.372 13.837 15.118 Sum balanseført egenkapital 17.365 16.269 17.510
-950 -941 -1,264 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.306 -1.208 -993
-522 -475 -520 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.040 -853 -984
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap - - -
-893 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -893
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -572 -443 -565
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 341 223 324
- -279 -341 Periodens resultat -466 -358 -
- 100 108 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat for 2018) 233 179 -
-30 -30 -28 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -45 -48 -41
-350 -186 -326 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -313 -247 -333
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 3 8 7
- - - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -229 -188 -212
12.627 12.026 12.748 Sum ren kjernekapital 13.976 13.332 13.820
950 950 876 Fondsobligasjon 1.353 1.358 1.427
459 459 367 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 367 459 459
14.036 13.435 13.991 Sum kjernekapital 15.697 15.149 15.707
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.621 1.710 1.615
561 561 449 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 449 561 561
-254 -237 -248 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -248 -237 -254
1.307 1.324 1.201 Sum tilleggskapital 1.822 2.034 1.922
15.343 14.758 15.192 Netto ansvarlig kapital 17.518 17.183 17.629

  

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
978 1.055 1.075 Spesialiserte foretak 1.200 1.186 1.107
1.098 1.087 1.058 Foretak 1.070 1.126 1.113
1.370 1.277 1.375 Massemarked eiendom 1.930 1.769 1.892
90 88 89 Massemarked øvrig 92 91 91
1.198 1.267 1.218 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.733 4.773 4.815 Sum kredittrisiko IRB 4.292 4.173 4.205
             
3 5 3 Stater og sentralbanker 3 5 3
80 78 81 Obligasjoner med fortrinnsrett 142 134 146
429 452 406 Institusjoner 281 375 331
0 5 - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 7 10 4
44 45 66 Foretak 256 149 245
1 0 1 Massemarked 403 380 388
13 14 13 Engasjementer med pant i fast eiendom 199 328 193
232 211 232 Egenkapitalposisjoner 349 348 344
70 73 46 Øvrige eiendeler 150 163 166
872 885 848 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.791 1.891 1.820
             
16 34 23 Gjeldsrisiko 25 35 18
- - - Egenkapitalrisiko 14 15 22
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 4 1 1
341 341 370 Operasjonell risiko 575 510 510
52 56 52 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 119 119 117
- - - Overgangsordning 863 523 891
6.015 6.088 6.108 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.684 7.268 7.585
75.182 76.101 76.355 Beregningsgrunnlag 96.044 90.845 94.807
3.383 3.425 3.436 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.322 4.088 4.266
             
      Bufferkrav       
1.880 1.903 1.909 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.401 2.271 2.337
2.255 2.283 2.291 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.881 2.725 2.804
1.504 1.142 1.527 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent (1,5 prosent) 1.921 1.363 1.869
5.639 5.327 5.727 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.203 6.359 7.011
3.605 3.274 3.586 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.451 2.885 2.544
      Kapitaldekning      
16,8 % 15,8 % 16,7 % Ren kjernekapitaldekning 14,6 % 14,7 % 14,6 %
18,7 % 17,7 % 18,3 % Kjernekapitaldekning 16,3 % 16,7 % 16,6 %
20,4 % 19,4 % 19,9 % Kapitaldekning 18,2 % 18,9 % 18,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
145.821 137.192 143.334 Balanseposter 207.831 199.551 210.764
7.112 7.402 7.418 Poster utenom balansen 9.530 9.292 9.295
-902 -691 -1.341 Øvrige justeringer -2.113 -1.346 -1.580
152.032 143.903 149.410 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 215.248 207.497 218.479
14.036 13.435 13.991 Kjernekapital 15.697 15.149 15.707
9,2 % 9,3 % 9,4 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,3 % 7,3 % 7,2 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN