Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) 31.3.17 31.3.16 31.12.16
2.791 2.661 2.847 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.847 2.661 2.791
420 534 1.533 Havbruk 1.533 534 420
1.727 2.221 2.671 Industri og bergverk 2.671 2.221 1.727
2.416 1.733 2.191 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.191 1.733 2.416
4.067 3.331 3.416 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.416 3.331 4.067
1.740 2.196 1.445 Sjøfart og offshore 1.445 2.196 1.740
4.387 4.311 4.626 Eiendomsdrift 4.384 4.105 4.153
5.550 5.185 5.729 Forretningsmessig tjenesteyting 5.729 5.185 5.550
4.848 5.183 5.859 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.382 4.714 4.339
8.627 7.079 9.419 Offentlig forvaltning 9.419 7.079 8.627
2.048 2.050 1.735 Øvrige sektorer 1.405 1.761 1.569
38.621 36.485 41.470 Sum næring  40.421 35.520 37.398
29.769 28.330 29.754 Lønnstakere 29.754 28.330 29.769
68.391 64.815 71.224 Sum innskudd 70.176 63.851 67.168

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN