Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. mars 2017 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk  kapitalbuffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank1 SMN på 2,1 prosent med virkning fra fjerde kapital 2016. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 13,6 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016. Finansdepartementet har vedtatt at kapitalbufferen økes med 0,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Fra fjerde kvartal 2016 er differensierte satser på motsyklisk buffer trådt i kraft. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For første kvartal 2017 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 50 prosent i 2017. Nedtrappingen øker med ytterligere 10 prosent for hvert år. Per 31. mars 2017 hadde banken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 690 millioner kroner. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

 

Morbank   Konsern
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) 31.3.17 31.3.16 31.12.16
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -7 -6 -4
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
4.487 3.790 4.487 Utjevningsfond 4.470 3.782 4.484
4.498 4.105 4.498 Grunnfondskapital 4.498 4.105 4.498
389 - - Avsatt utbytte - - 389
220 - - Avsatt gaver - - 220
126 279 126 Fond for urealiserte gevinster 139 290 139
- - - Annen egenkapital 1.921 1.705 1.656
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 443 372 425
- 193 279 Periodens resultat 358 311 -
13.212 11.859 12.883 Sum balanseført egenkapital 15.315 14.051 15.299
- - - Hybridkapital inkludert i egenkapital -267 - -
-470 -447 -475 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -853 -668 -741
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 117 119 117
-609 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -609
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -443 -372 -425
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 223 184 220
- -93 - Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -43 -
- -193 -279 Periodens resultat -358 -311 -
- 100 100 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat for 2017) 179 218 -
-29 -35 -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -48 -57 -48
-190 -32 -186 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -247 -104 -248
- - - Justering for urealisert tap/(gevinst) på derivatforpliktelser ført til virkelig verdi (DVA) 8 - -
- - - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -188 -576 -337
11.913 11.159 12.013 Sum ren kjernekapital 13.437 12.440 13.229
950 950 950 Fondsobligasjon 1.358 1.301 1.358
483 496 459 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 459 496 483
13.346 12.605 13.422 Sum kjernekapital 15.254 14.237 15.069
             
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.710 1.648 1.698
673 673 561 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 561 673 673
-256 -43 -237 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -237 -43 -256
1.418 1.631 1.324 Sum tilleggskapital 2.034 2.279 2.116
14.764 14.236 14.746 Netto ansvarlig kapital 17.288 16.516 17.185
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.065 1.063 1.055 Engasjement med spesialiserte foretak 1.186 1.232 1.206
1.064 1.040 1.087 Engasjement med øvrige foretak 1.126 1.086 1.102
1.128 1.134 1.133 Engasjement med massemarked eiendom 1.615 1.606 1.602
156 162 158 Engasjement med massemarked SMB 168 171 166
71 37 74 Engasjement med massemarked øvrig 77 39 74
1.223 1.235 1.267 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 3
4.707 4.671 4.773 Sum kredittrisiko IRB 4.173 4.135 4.153
35 27 34 Gjeldsrisiko 35 29 36
- - - Egenkapitalrisiko 15 10 5
- - - Valutarisiko 1 - 1
334 334 341 Operasjonell risiko 510 479 479
898 947 885 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.891 1.893 1.772
51 45 56 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 119 91 84
- - - Overgangsordning 523 666 574
6.026 6.024 6.088 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.268 7.303 7.103
75.325 75.295 76.101 Beregningsgrunnlag 90.846 91.286 88.788
3.390 3.388 3.425 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.088 4.108 3.995
      Bufferkrav       
1.883 1.882 1.903 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.271 2.282 2.220
2.260 2.259 2.283 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.725 2.739 2.664
1.130 753 1.142 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.363 913 1.332
5.273 4.894 5.327 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.359 5.934 6.215
3.251 2.877 3.262 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.990 2.399 3.018
      Kapitaldekning      
15,8 % 14,8 % 15,8 % Ren kjernekapitaldekning 14,8 % 13,6 % 14,9 %
17,7 % 16,7 % 17,6 % Kjernekapitaldekning 16,8 % 15,6 % 17,0 %
19,6 % 18,9 % 19,4 % Kapitaldekning 19,0 % 18,1 % 19,4 %
9,5 % 9,2 %  9,3 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)  7,4 % 6,8 % 7,4 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN